Skipp navigasjon

Positive erfaringer med tilskudd til utstyr i yrkesfag

31.08.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har nettopp publisert rapport om effektene av statlig tilskudd til utstyrsinvesteringer i fag- og yrkesopplæring. Evalueringen viser at utprøvingen med et statlig tilskudd har utløst utstyrsinvesteringer hos skolene som har vært større enn tilskuddene som har vært delt ut. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning AS på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

På kort sikt har mottak av tilskudd ikke medført noen omprioritering av budsjettmidler eller lekkasje til andre formål. Funnene reflekterer et fortsatt stort udekket behov for utstyrsinvesteringer i sektoren. På lang sikt er virkningen usikker, men funnene i rapporten tyder på at fylkeskommunal ressursbruk på området går tilbake til nivået før utprøving. Forventet investeringsnivå for skolene i 2023 og 2024 har med andre ord ingen effekt av tilskuddet. En varig ordning ville sannsynligvis hatt en annen virkning på fremtidige prioriteringer.

I vurderingene av en mulig varig ordning må også administrative kostnader vurderes. De administrative kostnadene er forskjellige når midlene forvaltes på nasjonalt nivå og fylkeskommunalt nivå. Blant annet påvirkes de administrative sidene av hvilket forvaltningsnivå som kjenner utstyrssituasjonen i skolene best.

En av tilskuddsmodellene som ble prøvd ut hadde et gaveforsterkningselement. Evalueringen viser at en slik ordning kan ha en positiv effekt på samarbeidet mellom skoler og arbeids- og næringsliv. Skolene som søkte på gaveforsterkningsordningen peker på økt samarbeid med nærings- og arbeidsliv, for eksempel om kursing av ansatte. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv har etablert varige relasjoner som kan bygges på videre.

På den andre siden hadde tilnærmet alle disse skolene et pågående eller planlagt  samarbeid med arbeidslivet. Det var også langt færre skoler som søkte på gaveforsterkningsmodellen enn de som søkte på ordningen med delt finansiering fra stat og skole/skoleeier. Samtidig ble det også rapportert om styrket samarbeid mellom skolene og arbeids-/næringsliv for den sistnevnte ordningen. Det kan skyldes effekten av mer oppdatert utstyr, og ikke direkte resultat av økonomisk samarbeid med arbeids- og næringsliv. En annen utfordring med gaveforsterkningsmodellen kan være økte forskjeller mellom skoler og programområder, ved at eksterne samarbeidspartnere varierer med geografiske forhold, bransjer og fagretninger.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler