Skipp navigasjon

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

09.10.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Over de siste årene har skolene vært gjenstand for en rekke nedskjæringer og foreslåtte endringer. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark. Oppdraget ble gjennomført på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, og resulterte i en rapport og presentasjoner for flere berørte aktører.

Rapporten legger frem en rekke mulige tiltak og endringer som vi vurderer at kan redusere kostnadsnivået og samtidig sikre at andre viktige vurderingskriterier og politiske mål blir hensyntatt. Vi har vurdert totalt 11 mulige tiltak, som både inkluderer administrative og andre tiltak. Vår hovedanbefaling innebærer en økt konsentrasjon av fagtilbudet i kombinasjon med en regional avdelingsmodell som legger til rette for samarbeid på tvers av skolene i inntaksregionen. Avhjelpende tiltak som et fylkeskommunalt tilskudd til borteboende elever og bruk av digitale tilbud som kan gis på tvers av avdelinger vurderes også å kunne redusere noen av de negative virkningene som kommer av et konsentrert fagtilbud. Videre anbefaler vi å pilotere Steigen-modellen som et alternativ til dagens LOSA-modell, da LOSA-modellen per dags dato er i strid med opplæringsloven.

Les rapporten HER

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler