Skipp navigasjon

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

14.08.2023 - Helse og life science

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av alternative modeller for organisering av luftambulansen. Rapporten ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 7. august, og presentert for interessentene i møte ledet av Helseministeren 23. august.

Analysen bygger på arbeidet til en ekspertgruppe som skisserte tre mulige hovedmodeller for fremtidig organisering og drift av luftambulansetjenesten: 1) Dagens anbudsmodell, men med krav om virksomhetsoverdragelse mv., 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Helseforetakene vil fortsatt ha sørge-ansvaret, finansiere tjenesten og ha det medisinske ansvaret. 

Vår analyse viser at man i alle modeller kan nå de operative krav som RHF-ene setter til tjenesten. De økonomiske og administrative konsekvensene og den tilhørende risikoen vil derimot kunne variere betydelig. Anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen, etterfulgt av henholdsvis modell 3 (ideell regi) og modell 2 (offentlig regi), der man må etablerer en ny organisasjon både for fly- og helikoptertjenester. Erfaringsdata og informanter peker på at forventede kostnadsforskjeller primært er relaterte til effektivitetsgevinster ved konkurranseeksponering, samtidig som det er betydelige kostnader og økonomiske risikofaktorer knyttet til å etablere nye organisasjonsmodeller, med potensielt dyre avbøtende tiltak. Viktige risikofaktorer er også om man får tilgang til kompetent personell og operativt materiell, samt styring av den flyoperative virksomheten, med hensyn til fornyelse og utvikling av tjenestenover tid.

Arbeidet er utført  i samarbeid med Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Heine Richardsen (Human Factors Training & Consulting) og Gisle Solvoll (Nord universitet, Handelshøgskolen).

Les rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler