Skipp navigasjon

Det er fremdeles barrierer ved idrettsanlegg for personer med funksjonsnedsettelser

24.10.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Med midler tildelt fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Oslo Economics belyst universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg. Vi finner at ulike aktører står ovenfor en rekke barrierer og utfordringer knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i idrettsanlegg, og at det særlig er de eldre anleggene som har mangler.

Videre har vi identifisert utfordringer tilknyttet tilgjengelighet av anlegg. Tilgjengelighet går ut over universell utforming av anlegget, og trekkes særlig opp mot informasjonsmangel. Brukere kan ha et behov for informasjon om hvor tilgjengelig ulike anlegg er, mens eiere og driftere kan ha behov for informasjon om hvordan ulike løsninger påvirker ulike brukergrupper, samt hvor en kan skaffe ressurser til universell utforming.

For å avhjelpe de identifiserte barrierene foreslår vi tiltak innenfor tre kategorier:

  • Kompetanse- og opplæringstiltak
  • Tiltak for økt informasjon og informasjonsflyt
  • Holdnings- og inspirasjonstiltak

En stor takk rettes mot aktører som har bidratt inn til informasjonen som inngår i rapporten, og til Bufdir for tildelte midler.

For å få en fullstendig oversikt over identifiserte utfordringer og foreslåtte tiltak kan du lese rapporten her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler