Skipp navigasjon

Helse og life science

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

Oslo Economics har bidratt med en prisundersøkelse for beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets nylig fremlagte utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. For øvrig inngår to av våre rapporter på apotek- og legemiddelområdet i kunnskapsgrunnlaget.

OECD cancer country profile Norway 2023

OECDs landprofil om kreft i Norge

OECDs landprofiler om kreft peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling. På oppdrag fra OECD har Christoffer Bugge i Oslo Economics utarbeidet landprofilen om kreft i Norge.

Bidrar primærhelseteam til bedre oppfølging av pasienter ved legekontor?

Siden april 2018, har flere legekontor i Norge deltatt i et pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsformer. Foreløpige funn viser at at de fleste legekontorene opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på og at de fleste pasientene ved disse legekontorene ønsker å følges opp av en sykepleier.

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»

«Oljepionerer» har betalt en høy pris for den norske oljerikdommen i form av helseskader etter å ha blitt eksponert for kjemikalier og giftige stoffer i sitt arbeid offshore. Nå skal det arbeides frem en kompensasjonsordning for disse pionerene.

Behov for bedre prioritering i en fastlegeordning under press

Fastlegeordningen står sentralt i den norske helsetjenesten og er innbyggernes inngang til offentlige helsetjenester, men har i dag flere utfordringer. For å bedre kunne prioritere henvendelser til fastlegekontoret er det igangsatt arbeid med et digitalt triageringsverktøy, og vi skal evaluere utprøvingen.

Behov for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste

Tidligere arbeid og tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden har gitt signaler om at bedriftshelsetjenesteordningen ikke fungerer etter intensjonen. Tiltak for en mer målrettet og effektiv bedriftshelsetjeneste skal iverksettes, og vi skal gjennomføre en følgeevaluering av tiltakene.

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

Helseforetakene står overfor store budsjettutfordringer. Det kan være store penger å spare for foretakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon.

Forbedringspotensial i behandlingen av kolesterolsenkende legemidler

Tar pasientene medisinene som de får forskrevet, eller kan vi observere manglende etterlevelse i Norge?

Nye beregninger av kreftkostnader i Norge

Høy arbeidsdeltakelse er avgjørende for velferdsstatens bærekraft, samtidig synes helsetjenesten i liten grad å ha bevissthet om mulighetene til og viktigheten av at flest mulig står i jobb.

Lanseringsseminar: Kreft og arbeidsliv – Prioriterer vi riktig?

Onsdag 2. november lanseres vår rapport som ser på effektene av kreft for arbeidslivet. Rapporten tar for seg både pasientene selv, pårørende, arbeidsgivere og helsetjenesten.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som medfører stor belastning for den enkelte, pårørende og samfunnet

På vegne av Janssen Cilag AS har Oslo Economics utarbeidet en rapport om sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon i Norge.