Skipp navigasjon

Helse og life science

Psykiske helsetjenester og tilgang til
psykologtjenester i Norge

Oslo Economics har gjennomført en bred kartlegging av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, lavterskeltilbud og det private tjenestetilbudet.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.

Kartlegging av erfaringer med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

En ny oppgavedeling mellom ulike profesjoner i helse- og omsorgssektoren kan bidra til mer effektiv tjeneste og dermed møte bemanningsbehovene.

Digital hjemmeoppfølging som verktøy for bedre samhandling mellom sykehus og kommune

Mange pasienter på sykehus er for dårlige til å starte opp eller ta stilling til en ny tjeneste som digital hjemmeoppfølging, men det er også et skifte i innstillingen hos helsepersonell der flere er mer positive til digital hjemmeoppfølging og samhandling på tvers av tjenestenivåer.

Hvordan kan ansatte i helsetjenesten jobbe for å ivareta pårørende på en best mulig måte?

Oslo Economics har, sammen med samarbeidspartner Inger Johanne Bergerød ved Nettverk for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger, evaluert implementeringen av pårørendeveilederen.

Mer enn 2,2 millioner nordmenn har høyt kolesterol. Hvorfor endrer vi ikke behandlingspraksis?  

Vi presenterer vi en ny rapport om hjerte- og karsykdommer og hva som kan gjøres for å forebygge disse sykdommene på et frokostseminar 24. mars arrangert av Novartis Norge AS.

Webinar om utprøvingen av digital hjemmeoppfølging

Fredag 25. mars presenterer vi funn fra evalueringen av utprøvingen av digital hjemmeoppfølging på webinar arrangert av Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Oslo Economics har evaluert utprøving av digital hjemmeoppfølging

Vi har vurdert at digital hjemmeoppfølging er en tjeneste med et stort potensial som kan tilpasses mange formål og brukergrupper.

Ny analyse av hjerte- og karsykdommer relatert til høyt kolesterol

På oppdrag for legemiddelselskapet Novartis har Oslo Economics utarbeidet en analyse av hjerte- og karsykdommer der høyt kolesterolnivå er en årsaksfaktor.

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Evaluering av primærhelseteam

Forsøket med PHT prøver ut teamorganisering med fastleger, sykepleiere og helsesekretærer og to alternative finansieringsmodeller. Vi gjennomfører en evaluering av utprøvingen.