Skipp navigasjon

Helse og life science

Utprøving av digital triageringsløsning på legekontor 

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, men utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene.  Oslo Economics følgeevaluerer utprøvingen av løsningen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har nylig publisert første evalueringsrapport.

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Oslo Economics bidrar med ny kunnskap på migrenefeltet

Oslo Economics har jobbet med migrenefeltet i lang tid. I 2023 har vi på oppdrag fra Hodepine Norge skrevet en rapport om hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud. Funnene presenteres på Arendalsuka.

Oslo Economics bidrar til å øke kunnskapen om samfunnsvirkningene forbundet med kreft

Oslo Economics har gjennom flere år arbeidet med analyser av kreftkostnader i Norge basert på norske registerdata. I 2023 har vi på oppdrag fra Aktiv mot Kreft og NHO Geneo skrevet en rapport om verdien forebygging i form av fysisk aktivitet for de viktigste sykdomsområdene, deriblant kreft. Rapporten presenteres på Arendalsuka.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 det siste året har særlig omfattet styrking av spesialistutdanningen, økt finansiering, og utredningsarbeid. De samlede funnene i evalueringen tyder på at det fortsatt er betydelige utfordringer i fastlegeordningen, men at det også er noen positive tegn siden fjorårets evalueringsrapport.

Arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av dagens arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten. Kartleggingen inkluderer en gjennomgang av hvilke faktorer som motiverer eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid, og områder med behov for innsats fremover for å sikre at tjenestene kan dra nytte av verdifull erfaring og kompetanse blant eldre arbeidstakere.

Ny publisering i Psykologitidsskriftet om psykiske diagnoser blant unge

Nesten halvparten av unge jenter får en eller annen form for psykisk diagnose ila ungdomsårene, og en tredjedel får diagnoser for psykiske lidelser. Guttene er ikke langt etter, og det har vært en økning blant begge kjønn over få år.

Basert på registerdata har vi sammen med forskere Susanna Sten-Gahmberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erlend Strand Gardsjord, studert bruken av diagnoser for psykiske plager og lidelser blant unge, utviklingen i psykiske diagnoser over tid, og hvilke diagnosegrupper som driver utviklingen.

Behov for samordning av tjenester for barnevernsbarn – hva kan bidra til mer helhetlige tjenester?

Oslo Economics har i samarbeid med NIBR kartlagt og vurdert ulike modeller for samordning av tjenester til barn og unge i barnevernet. Vi har identifisert tre modeller for samordning som vurderes som særlig relevante for barn med tiltak fra barnevernet som bor utenfor hjemmet. Disse modellene er konseptuelt ulike, men bidrar på ulike måter til å sørge for bedre og mer helhetlige tjenester til barn og unge.

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

Oslo Economics har bidratt med en prisundersøkelse for beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets nylig fremlagte utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. For øvrig inngår to av våre rapporter på apotek- og legemiddelområdet i kunnskapsgrunnlaget.

OECD cancer country profile Norway 2023

OECDs landprofil om kreft i Norge

OECDs landprofiler om kreft peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling. På oppdrag fra OECD har Christoffer Bugge i Oslo Economics utarbeidet landprofilen om kreft i Norge.

Bidrar primærhelseteam til bedre oppfølging av pasienter ved legekontor?

Siden april 2018, har flere legekontor i Norge deltatt i et pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsformer. Foreløpige funn viser at at de fleste legekontorene opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på og at de fleste pasientene ved disse legekontorene ønsker å følges opp av en sykepleier.

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.