Skipp navigasjon

Helse og life science

Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Oslo Economics og Universitetet i Oslo, i samarbeid med flere fageksperter, en følgeevaluering av tiltak i allmennlegetjenesten. Årets evaluering viser at situasjonen for fastlegene synes å være bedret, mens det fortsatt er store utfordringer for innbyggerne.

Marginalkostnaden ved aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten er høyere enn tidligere antatt

Oslo Economics, i samarbeid med Sverre Kittelsen (Frischsenteret), Kjartan Sarheim Anthun (SINTEF) og Jon Magnussen (NTNU), har beregnet marginalkostnadene tilknyttet aktivitetsøkninger i spesialisthelsetjenesten. Analysen inngår i underlaget for regjeringens helse- og samhandlingsplan og er gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT) er levert

Oslo Economics har, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT og Universitetet i Oslo, levert sist rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT).

Abortutvalgets forslag vil gi økt grad av reproduktiv frihet for kvinner

På oppdrag fra abortutvalget har Oslo Economics vurdert de økonomiske konsekvensene av utvalgets forslag til endringer i abortloven, samt øvrige tiltak knyttet til bedre informasjon, økt kompetanse i helsetjenesten og mer kunnskap om abort i Norge.

Samfunnsvirkninger forbundet med RS-virus blant eldre

Med ønske om å belyse hvordan RS-virus i den eldre delen av befolkningen påvirker den enkelte pasient, helse- og omsorgstjenesten og samfunnet, har Oslo Economics på oppdrag fra GSK utarbeidet en rapport om samfunnsvirkningene forbundet med RS-virus blant eldre.

Utprøving av digital triageringsløsning på legekontor 

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, men utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene.  Oslo Economics følgeevaluerer utprøvingen av løsningen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har nylig publisert første evalueringsrapport.

Fremtidig organisering av luftambulansetjenesten

Oslo Economics har analysert økonomiske og administrative konsekvenser av tre alternative modeller for organisering av luftambulansen: 1) Dagens anbudsmodell, 2) Offentlig drift og 3) Drift av ideelle aktører. Vi finner at anbudsregime (med tilleggskrav) gir den laveste forventede kostnaden og risikoen.

Oslo Economics bidrar med ny kunnskap på migrenefeltet

Oslo Economics har jobbet med migrenefeltet i lang tid. I 2023 har vi på oppdrag fra Hodepine Norge skrevet en rapport om hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud. Funnene presenteres på Arendalsuka.

Oslo Economics bidrar til å øke kunnskapen om samfunnsvirkningene forbundet med kreft

Oslo Economics har gjennom flere år arbeidet med analyser av kreftkostnader i Norge basert på norske registerdata. I 2023 har vi på oppdrag fra Aktiv mot Kreft og NHO Geneo skrevet en rapport om verdien forebygging i form av fysisk aktivitet for de viktigste sykdomsområdene, deriblant kreft. Rapporten presenteres på Arendalsuka.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 det siste året har særlig omfattet styrking av spesialistutdanningen, økt finansiering, og utredningsarbeid. De samlede funnene i evalueringen tyder på at det fortsatt er betydelige utfordringer i fastlegeordningen, men at det også er noen positive tegn siden fjorårets evalueringsrapport.

Arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten

På oppdrag for Helsedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av dagens arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten. Kartleggingen inkluderer en gjennomgang av hvilke faktorer som motiverer eldre arbeidstakere til å fortsette lenger i arbeid, og områder med behov for innsats fremover for å sikre at tjenestene kan dra nytte av verdifull erfaring og kompetanse blant eldre arbeidstakere.

Ny publisering i Psykologitidsskriftet om psykiske diagnoser blant unge

Nesten halvparten av unge jenter får en eller annen form for psykisk diagnose ila ungdomsårene, og en tredjedel får diagnoser for psykiske lidelser. Guttene er ikke langt etter, og det har vært en økning blant begge kjønn over få år.

Basert på registerdata har vi sammen med forskere Susanna Sten-Gahmberg, Ivar Sønbø Kristiansen og Erlend Strand Gardsjord, studert bruken av diagnoser for psykiske plager og lidelser blant unge, utviklingen i psykiske diagnoser over tid, og hvilke diagnosegrupper som driver utviklingen.