Skipp navigasjon

Helse og life science

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

Helseforetakene står overfor store budsjettutfordringer. Det kan være store penger å spare for foretakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon.

Forbedringspotensial i behandlingen av kolesterolsenkende legemidler

Tar pasientene medisinene som de får forskrevet, eller kan vi observere manglende etterlevelse i Norge?

Nye beregninger av kreftkostnader i Norge

Høy arbeidsdeltakelse er avgjørende for velferdsstatens bærekraft, samtidig synes helsetjenesten i liten grad å ha bevissthet om mulighetene til og viktigheten av at flest mulig står i jobb.

Lanseringsseminar: Kreft og arbeidsliv – Prioriterer vi riktig?

Onsdag 2. november lanseres vår rapport som ser på effektene av kreft for arbeidslivet. Rapporten tar for seg både pasientene selv, pårørende, arbeidsgivere og helsetjenesten.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som medfører stor belastning for den enkelte, pårørende og samfunnet

På vegne av Janssen Cilag AS har Oslo Economics utarbeidet en rapport om sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon i Norge.

Oslo Economics har presentert pågående forskningsprosjekt om myasthenia gravis på konferanse i USA og Danmark

Christoffer Bugge og Ingrid Engebretsen i Oslo Economics har nylig presentert en pågående studie av samfunnskostnadene forbundet med Myasthenia gravis ved to ulike forskningskonferanser.

Hva motiverer eldre arbeidstakere i helsesektoren til å stå lengre i jobb?

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal Oslo Economics kartlegge arbeidsdeltakelse og motivasjon til å stå lengre i arbeid blant seniorer i helsesektoren. I prosjektet skal vi undersøke arbeidsdeltakelse blant eldre i dag, hvilke faktorer som påvirker avgangsalderen og mulige tiltak for å få de som ønsker tidlig avgang til å stå lengre i yrket.

Arendalsuka: Oslo Economics presenterer ny analyse om kreftpasienter og arbeidsdeltakelse

Onsdag 17. august under Arendalsuka inviterer Oslo Economics, sammen med Bristol Meyers Squibb og Kreftforeningen, til et møte med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom.

Oslo Economics deltar på internasjonal helseøkonomikongress

Denne uken samles 700 helseøkonomer fra hele verden i Oslo på EuHEA-konferansen for å diskutere finansiering og organisering av helse- […]

Psykiske helsetjenester og tilgang til
psykologtjenester i Norge

Oslo Economics har gjennomført en bred kartlegging av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, lavterskeltilbud og det private tjenestetilbudet.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.