Skipp navigasjon

Abortutvalgets forslag vil gi økt grad av reproduktiv frihet for kvinner

14.12.2023 - Helse og life science

På oppdrag fra abortutvalget har Oslo Economics vurdert de økonomiske konsekvensene av utvalgets forslag til endringer i abortloven, samt øvrige tiltak knyttet til bedre informasjon, økt kompetanse i helsetjenesten og mer kunnskap om abort i Norge.

Abortloven ble vedtatt i 1975, og med unntak av at selvbestemt abort ble innført i 1978, har loven i liten grad blitt endret siden. Muligheten for fosterdiagnostikk har gjort at abortdebatten de siste årene har endret seg, slik at debatten langt på vei handler om aborter begrunnet i fosteravvik.

Utvalgets flertall foreslår at grensen for selvbestemt abort flyttes fra uke 12 til uke 18. Forslaget gir anslagsvis en reduksjon på 435 nemndbehandlede begjæringer om abort hvert år. I tillegg vil en utvidet grense for selvbestemmelse gi økt grad av reproduktive frihet for kvinner. Reduksjonen i antall begjæringer vil gi tidsbesparelser for kvinnen som ønsker abort, pårørende, nemndsmedlemmer, annet helsepersonell på sykehuset og sosionomer.

Anslag på økonomiske konsekvenser av tiltakene er belyst i notatet til utvalget.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler