Skipp navigasjon

Marginalkostnaden ved aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten er høyere enn tidligere antatt

04.03.2024 - Helse og life science

Oslo Economics, i samarbeid med Sverre Kittelsen (Frischsenteret), Kjartan Sarheim Anthun (SINTEF) og Jon Magnussen (NTNU), har beregnet marginalkostnadene tilknyttet aktivitetsøkninger i spesialisthelsetjenesten. Analysen inngår i underlaget for regjeringens helse- og samhandlingsplan og er gjennomført på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Siden 2008 har finansiering av planlagt aktivitetsvekst i spesialisthelsetjenesten lagt til grunn en marginalkostnad lik 80 prosent av gjennomsnittskostnaden. Våre estimater indikerer derimot at marginalkostnaden i spesialisthelsetjenesten er høyere, tilsvarende i overkant av 90 prosent av gjennomsnittskostnaden på produksjonsfronten. Vi finner variasjon i både kapasitetsutnyttelse, effektivitet og marginalkostnader på tvers av og innad i helseregioner. Helseforetakene beskriver en tjeneste som er stadig mer spesialisert, og at det i kombinasjon med økte beredskapskrav og høyere byggekostnader gir en høyere marginalkostnad enn tidligere. Marginalkostnaden vurderes som noe høyere innen somatikk enn innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Med utgangspunkt i data på helseforetaksnivå estimerer vi kostnadsfunksjoner for norske helseforetak. To ulike metoder benyttes, henholdsvis datainnhyllingsanalyse (DEA) og stokastisk frontanalyse (SFA). De estimerte kostnadsfunksjonene tyder på at kostnadselastisiteten (marginalkostnaden i prosent av gjennom­snittskostnaden) for en gjennomsnittsenhet på produksjonsfronten i spesialisthelsetjenesten er i overkant av 90 prosent, henholdsvis 91,7 og 93,2 prosent i DEA og SFA.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler