Skipp navigasjon

Samfunnsvirkninger forbundet med RS-virus blant eldre

05.12.2023 - Helse og life science

Respiratorisk syncytialt-virus (RS-virus) er et luftveisvirus som rammer personer i alle aldre. RS-virus er anerkjent som en vanlig årsak til sykehusinnleggelser hos småbarn. Det er mindre kjent at en stor andel eldre er i risikogruppen for å utvikle alvorlig sykdom, som ofte fører til sykehusinnleggelser og behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Økende internasjonalt fokus på, og data på RS-virus hos eldre, har gitt oss mer kunnskap de senere årene, men det finnes få data i Norge som beskriver sykdomsbyrden.

Med ønske om å belyse hvordan RS-virus i den eldre delen av befolkningen påvirker den enkelte pasient, helse- og omsorgstjenesten og samfunnet, har Oslo Economics på oppdrag fra GSK utarbeidet en rapport om samfunnsvirkningene forbundet med RS-virus blant eldre.

Flere av de negative konsekvensene forbundet med RS-virus er krevende å sette en kroneverdi på. Feilklassifisering av RS-virus i sykehusjournaler og mangelfull rapportering fra fastleger/legevakter medfører også at byrden som fremgår av offentlige statistikker undervurderer den faktiske byrden av RS-virusinfeksjoner blant eldre. Manglende bevissthet om viruset, liknende sykdomsbilde som andre luftveisinfeksjoner, komorbide tilstander og begrenset testing er blant årsakene til at andre diagnosekoder registreres. Vi anslår at RS-virus medfører 3 400 – 4 800 sykehusinnleggelser per år, samtidig som viruset medfører økt bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre vil mange pasienter med et alvorlig sykdomsforløp kunne utvikle ulike følgesykdommer og/eller forverrelse av underliggende tilstander. Bruk av antibiotika i behandlingen er uheldig fra et samfunnsperspektiv siden det bidrar til økt grad av antibiotikaresistens. RS-virus rammer mange innenfor en kort tidsperiode, og ofte samtidig som andre virusinfeksjoner. Dette skaper bemanningsutfordringer for sykehus og kommunale tjenester, og bidrar til økt slitasje på helsepersonell og bruk av ekstravakter, vikarer og innleie.

Samfunnskostnadene forbundet med RS-virusinfeksjoner blant de over 60 år i Norge varierer betydelig avhengig av om det er en sesong med høyt eller lavt smittetrykk. Vi anslår kostnadene i helsetjenesten i 2023 til mellom 0,53 og 0,75 milliarder kroner avhengig av type sesong. RS-virus fører til et helsetap for pasienter og pårørende i form av både tapt levetid og livskvalitet (2,20 til 6,84 mrd. kr). I tillegg påføres samfunnet et produksjonstap (0,55 til 1,11 mrd. kr). Kostnadene som er direkte synlige i offentlige budsjetter (helsetjenestekostnadene og deler av produksjonstapet) er betydelige, men utgjør allikevel en begrenset andel av de samlede samfunnskostnadene forbundet med RS-virusinfeksjoner i Norge.

Les rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler