Skipp navigasjon

Kartlegging av status på hjernehelseområdet

08.07.2024 - Helse og life science

Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024 ble lansert av Helse- og omsorgsdepartementet i 2017. Strategien er den første av sitt slag i verden og skal gi en helhetlig retning for helse- og omsorgstjenesten og forskning på feltet. Strategien skal bidra til å øke bevissthet om hjernehelse, slik at befolkningen kan ivareta egen hjernehelse og forebygge hjernesykdommer. Strategien har 4 hovedmål og 29 delmål.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics våren 2024 gjennomført en kartlegging av status på hjernehelseområdet. Kartleggingen tar utgangspunkt i målene i hjernehelsestrategien og skal inngå som del av kunnskapsgrunnlaget for en oppdatert hjernehelsestrategi.

Kartleggingen viser at dagens strategi oppleves å dekke mange sentrale tiltak for hjernehelse. Basert på informasjonen fra kartleggingen vurderer vi at det i arbeidet med å oppdatere hjernehelsestrategien bør gjøres følgende justeringer:

  • Målene i hjernehelsestrategien bør være spesifikke for hjernehelseområdet.
  • Den oppdaterte strategien bør ha færre delmål, og delmål som i større grad er målbare, enten kvalitativt eller kvantitativt.
  • Det bør være tydelig hvilke aktører som er ansvarlige for å følge opp tiltak knyttet til de enkelte målene.

Videre vurderer vi at arbeidet med å oppdatere hjernehelsestrategien bør ta utgangspunkt i erfaringene fra første strategiperiode og lignende strategiarbeid i andre land og på andre sykdomsområder.

Du finner rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler