Skipp navigasjon

Siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT) er levert

08.02.2024 - Helse og life science

Oslo Economics har, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT og Universitetet i Oslo, levert siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT).

Resultatene fra evalueringen tyder på at teamarbeid og tverrfaglig samarbeid i fastlegetjenesten særlig kan bidra til å styrke tilbudet til listeinnbyggere med store og sammensatte behov. Listeinnbyggere som har fått oppfølging fra PHT, har fått en økt forståelse for sine helseproblemer. En utilsiktet, men positiv effekt, er at PHT virker å ha bidratt positivt til arbeidsmiljøet og trivselen blant de ansatte på legekontorene. PHT virker også å bidra til bedre samhandling med mellom legekontorene og andre kommunale tjenester, mens samhandlingen med spesialisthelsetjenesten i hovedsak foregår som før.

Samlet sett vurderer vi at PHT trolig kan gi helsegevinster som, sammen med de øvrige gevinstene, kan veie opp for kostnadene. Dette forutsetter at ekstra ressursbruk begrenses til de pasientgruppene som har særlig nytte av oppfølgingen.

Rapporten sammenstiller funn fra tidligere statusrapporter i evalueringen, samtidig som vi også presenterer nye analyser og funn. Sentrale temaer i rapporten er erfaringer aktører som påvirkes av PHT, tjenesteendringer med PHT, hvordan finansieringsmodellene fungerer, måloppnåelsen i forsøket, læringspunkter for videre utvikling av fastlegetjenesten og samfunnsnytten av PHT.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler