Skipp navigasjon

Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten

22.05.2024 - Helse og life science

I 2023 ble det rekruttert flere fastleger enn noen gang tidligere, med 521 nye fastleger inn i ordningen. Det har vært en rekke positive endringer i fastlegenes situasjon. Fastlegene er mer fornøyde med egen arbeidsbelastning og oppgir noe lavere arbeidstid sammenlignet med tidligere. 2023 var et større steg i retning av en fastlegeordning med flere fastleger, kortere lister og høyere utbredelse av kommunalt ansatte fastleger. Basistilskuddet (fastlegens inntekt per innbygger på sin liste) økte med i gjennomsnitt 28 prosent i 2023. Styrket finansiering har vært positivt, men fastlegene er negative til at basistilskuddet nå har blitt pasienttilpasset heller enn at det er likt for hver innbygger.

Det er fortsatt store utfordringer knyttet til innbyggernes tilgang på allmennlegetjenester. Antall innbyggere uten fastlege er fortsatt på historisk høyt nivå og halvparten av befolkningen bor i kommuner der det ikke er noen ledige plasser på fastlegelister. Fastlegene er fornøyde med dagens organisering, men flerfaglighet og oppgavedeling på fastlegekontoret blir viktig fremover. Dersom utviklingen fortsetter, må det rekrutteres mange fastleger i årene fremover.

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Oslo Economics og Universitetet i Oslo (i samarbeid med flere fageksperter) en følgeevaluering av tiltak i allmennlegetjenesten. Formålet med evalueringen er å undersøke hvilke effekter innførte tiltak har og i hvilken grad målene for utvikling av allmennlegetjenesten nås. Arbeidet dokumenteres i årlige evalueringsrapporter, og årets rapport er den tredje i rekken.

Årets rapport kan leses her.

Vedlegg til årets rapport kan leses her.

Evalueringsrapport II (publisert mai 2023) kan leses her.

Evalueringsrapport I (publisert mai 2022) kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler