Skipp navigasjon

Oslo Economics bidrar til å øke kunnskapen om samfunnsvirkningene forbundet med kreft

09.08.2023 - Helse og life science

Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge og over 30 000 personer får diagnosen hvert år. Bedre diagnostiske verktøy, behandlingsmetoder og forebygging medfører at stadig flere kreftpasienter overlever, med færre bivirkninger og mindre skader enn tidligere.

Oslo Economics har gjennom flere år arbeidet med analyser av kreftkostnader i Norge basert på norske registerdata. I tillegg har vi erfaring med å avdekke samfunnsnytten av innføring av tiltak som har som formål å redusere risikoen for senskader etter kreftbehandling, samt tiltak med formål å bidra til at kreftpasienter kan stå i, eller komme tilbake til, arbeid etter endt kreftsykdom. Vi har blant annet arbeidet på oppdrag for Aktiv mot kreft og Kreftforeningen i den forbindelse, men har også sammen med Bristol-Myers Squibb tatt initiativ til å fylle kunnskapshull om samfunnsvirkningene forbundet med kreft. Videre har vi doktorgradskompetanse på området, og vår medarbeider Christoffer Bugge har på oppdrag for OECD vært forfatter for en landprofil om kreft i Norge.

På oppdrag for Aktiv mot kreft utredet vi i 2018 verdien av trening for kreftrammede. Pusterom tilbyr tilrettelagt trening på sykehus til kreftrammede, mens AKTIVinstruktører er et treningstilbud i hjemkommunen. I vår utredning fant vi at dersom 1 av 3 kreftrammede benytter et slikt tilbud anslås den prissatte samfunnsverdien til 170 (-36 – 362) millioner kroner per år. I tillegg kommer ikke-prissatte virkninger som trygghet og mestring.

I 2023 har vi på oppdrag fra Aktiv mot Kreft og NHO Geneo skrevet en rapport om verdien forebygging i form av fysisk aktivitet for de viktigste sykdomsområdene, deriblant kreft. Vi ser også på hvordan folkehelsen vil se ut i fremtiden dersom utviklingen i underliggende risikofaktorer ikke blir snudd.

Rapporten presenteres på Arendalsuka hvor vi, sammen med Aktiv mot kreft og NHO Geneo, arrangerer en debatt med politikere og private- og offentlige aktører innen helsesektoren om forebygging og folkehelsen i fremtiden. Les mer om debatten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler