Skipp navigasjon

Utprøving av digital triageringsløsning på legekontor 

19.10.2023 - Helse og life science

Fastlegetjenesten har vært under press de siste årene med høy etterspørsel og stor arbeidsbelastning blant fastlegene. Det er viktig med god prioritering av ressursene i fastlegetjenesten for å gi befolkningen best mulig helsehjelp. I helsetjenesten kalles prioritering ofte triagering. Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, men utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene.  

Oslo Economics følgeevaluerer utprøvingen av løsningen på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har nylig publisert første evalueringsrapport. Funnene så langt viser at løsningen bidrar til at legen får mer utfyllende informasjon i forkant av timen. Foreløpig prioriterer løsningen i liten grad pasienter etter hastegrad og til type konsultasjon, og løsningen fungerer først og fremst som et kartleggingsverktøy.  

Løsningen er imidlertid i kontinuerlig utvikling og legekontorene kun har testet løsningen i et halvt år. Fremover er det viktig å forenkle og tilpasse arbeidsprosesser, avklare roller og juridiske rammebetingelser og sikre integrasjon med journalsystemene. Et velfungerende digitalt triageringsverktøy vil kunne være en viktig del av fremtidens fastlegetjeneste.  

Les rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler