Skipp navigasjon

Oslo Economics studerer årsakene til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge

01.04.2019 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Andelen uføretrygdede under 30 år i Norge er i vekst, og særlig diagnoser knyttet til psykiske lidelser har vist en økning. I et pågående prosjekt vil Oslo Economics og Frischsenteret jobbe for å beskrive og forstå denne utviklingen og hva den skyldes.

På oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet skal vi studere årsaker til økt uførhet blant unge. Som et første ledd i prosjektet har Ole Røgeberg ved Frischsenteret oppsummert litteraturen om psykisk helse blant unge.

Indikatorer på psykisk helse som selv-rapporterte psykiske plager, diagnostiserte lidelser i helsevesenet, medikamentbruk og behandling, tyder på at psykisk helse blant unge voksne har blitt forverret de siste ti årene i Norge. Hva dette skyldes og hvilken betydning det har for utviklingen i antall unge uføretrygdede er foreløpig uvisst. Rapporten oppsummerer utviklingen og mulige forklaringer.

Rapporten fra første delen av prosjektet kan lastes ned her.

Relevante artikler