Skipp navigasjon

Hvem jobber i asylmottakene? Bemanning og kompetanse ved asylmottakene, 2003–2017

20.05.2019 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) kartlagt utviklingen i bemanning og kompetanse ved asylmottakene i perioden 2003-2017. Målet med oppdraget var å øke ansvarlige myndigheters og andres forståelse av hvordan svingninger i antall asylsøkere, og opp- og nedbygging av mottak, påvirker rekrutteringen og bemanningen i mottakene. Analysen er basert på administrative opplysninger om de ansatte ved asylmottakene. Vi har innhentet opplysninger om de mottaksansattes demografiske kjennetegn, utdanning og arbeidsmarkedstilknytning, samt om alle deres arbeidsforhold i perioden fra Statistisk Sentralbyrå. Fra UDI har vi mottatt informasjon om asylmottakene, herunder start- og stoppdatoer for kontrakter, mottakstype og driftsform, kapasitet og største landgruppe blant beboerne. Den kvantitative analysen er komplettert med intervjuer med driftsoperatører, samt representanter for de ansatte.

Utredningen viser at sammensetningen av og kompetansen til de ansatte endrer seg i forbindelse med opp- og nedbemanning. Opp- og nedbemanning av mottakene påvirker kompetansen ved mottakene ved at de som ansettes i oppbemanningsperioder har lavere utdanning og mindre erfaring i bransjen, ved at opparbeidet kompetanse forsvinner i forbindelse med nedbemanning, og ved at usikkerheten kan gjøre asylmottakene mindre attraktive som arbeidsplasser. Systematisk kompetanseoverføring mellom asylmottak eksisterer kun i liten grad. Asylmottaksansatte flytter i liten grad mellom asylmottak, og det er utfordrende å arbeide med kompetanseheving i perioder med rask oppbemanning og i perioder med usikkerhet knyttet til fremtidig drift. Som en del av kontrakten mellom UDI og driftsoperatørene er det formulert kompetansekrav som skal sikre nødvendig kompetanse ved mottakene. Kompetansekravene er oppleves som utydelige av driftsoperatørene, og skaper usikkerhet knyttet til etterlevelse av kravene. Tydeliggjøring av kompetansekravene kan føre til likere konkurransevilkår for driftsoperatørene, og likere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Rapporten konkluderer med følgende anbefalinger: i) at UDI viderefører kompetansekravene, men at formuleringen av disse presiseres, ii) at konsekvensen av en eventuell innføring av basismottak for kompetanseutvikling bør utredes nærmere, med særlig søkelys på hva som skjer med mottak som ikke er basismottak og iii) at UDI holder øye med utviklingen av arbeids- og lønnsforhold i asylmottakene for å sikre gode forhold for de ansatte.

Rapporten kan lastes ned her fra UDI sin hjemmeside.

Relevante artikler