Skipp navigasjon

Evaluering av statsborgerseremonier

13.02.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

På vegne av Kunnskapsdepartementet har Oslo Economics i 2019 gjennomført en evaluering av ordningen med statsborgerseremonier. Kartleggingen viser at 28 prosent av nye statsborgere i perioden 2012-2018 var påmeldt en statsborgerseremoni. Deltakerne i seremoniene er totalt sett svært fornøyde og omtaler seremoniene som høytidelige markeringer av overgangen til norsk statsborgerskap. Vår vurdering er at ordningens organisering, form og innhold synes å være godt egnet til å sikre måloppnåelse. Samtidig bør det vurderes tiltak som kan sikre at informasjon om ordningen når ut til hele målgruppen.

Rapporten er tilgjengelig her.

Relevante artikler