Skipp navigasjon

Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser

29.09.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Regjeringen har nedsatt et utvalg om fremtidens arbeidsliv, som har fått i oppgave å vurdere ulike typer av tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. Som et underlag for utvalgets arbeid, og på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, har Oslo Economics kartlagt omfang og særtrekk ved entrepriser.

Entreprise kjennetegnes ved at arbeidet settes ut av en oppdragsgiver til en oppdragstaker, og at det er oppdragstaker som leder arbeidet. I sin juridiske definisjon omfatter entreprisebegrepet svært mange ulike typer av anskaffelser, fra innkjøp av rørleggertjenester i et privat hjem til milliardkontrakter om veiutbygging. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en nærmere klassifisering av entreprisekontrakter og en presisering av hvilke forhold som er særlig relevante for utvalgets arbeid. Etter vår vurdering er det de entreprisekontrakter som fra arbeidstakers perspektiv oppfattes som mer eller mindre reelle alternativ til fast ansettelse hos oppdragsgiver, som er de mest interessante å belyse. Vi har derfor avgrenset entreprisedefinisjonen ved å skille mellom entrepriser der arbeidet foregår hos oppdragsgiver (on-site), og entrepriser der arbeidet foregår hos oppdragstaker (off-site).

Det foreligger i begrenset grad data for omfanget av on-site entreprise i norsk økonomi. Kontraktsformen er særlig utbredt innenfor bygg og anlegg, og er også svært vanlig innenfor forretningsmessig tjenesteyting som renhold og andre konkurranseutsatte støttefunksjoner. Videre benyttes on-site entrepriser i sektorer som bergverksdrift og utvinning, informasjon og kommunikasjon, transport og lagring og overnattings- og serveringsvirksomhet. For å estimere omfanget av bruk av entreprise innenfor ulike næringer, har vi tatt utgangspunkt i Oslo Economics sin bedriftsdatabase basert på data fra Brønnøysundregistrene, kombinert med sysselsettingsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Vårt beste anslag er at i underkant av 10 prosent av sysselsatte i norsk økonomi arbeider gjennom on-site entreprisekontrakter.

Grensen mellom innleie og on-site entreprise løftes av flere arbeidslivsorganisasjoner frem som svært problematisk. Med tanke på arbeidstakers rettigheter kan det være stor forskjell mellom å være innleid og å jobbe gjennom en on-site entreprisekontrakt, men det er ikke alltid entydig hvor grensen går. Norwegiandommen er et nylig eksempel på at gjeldende rettspraksis spiller en avgjørende rolle i å tydeliggjøre hva som er innleie, og hva som er entreprise. Det er indikasjoner på at innstramming av regelverket for innleie uten en tilsvarende innstramming av entrepriser har medført at flere aktører kamuflerer innleievirksomhet som entreprise.

I vår kartlegging av omfanget av entreprise i norsk næringsliv er det blitt tydelig at entreprise som kontraktsform er helt essensielt for å ha et velfungerende næringsliv med effektiv arbeidsdeling. Det er vår anbefaling at man er varsom med en omlegging av alt som i dag kommer innunder begrepet entreprise, og heller ser på problemstillinger knyttet til undergrupper av entreprisekontrakter med mulige implikasjoner for arbeidstakeres tilknytning.

Les hele rapporten her.

Relevante artikler