Skipp navigasjon

Universell utforming av grunnskoler er samfunnsøkonomisk lønnsomt

21.03.2019 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics har vurdert hvorvidt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets plan for universelt utformede grunnskoler i 2030 er samfunnsøkonomisk lønnsom å gjennomføre. Utredningen viser at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og således bør gjennomføres. I tillegg er Norge antagelig forpliktet til å gjennomføre tiltaket dersom norsk lovverk og internasjonalt avtaleverk skal overholdes.

Bufdirs veikart for universelt uformede nærskoler vil forsere utviklingen, slik at om lag 1 000 skoler blir universelt utformet tidligere enn de ellers ville ha blitt.

Universell utforming av skoler gir en begrenset nytte for den svært store gruppen av elever, ansatte, foresatte og andre brukere som ikke har funksjonsnedsettelser. Tiltaket gir en meget betydelig nytte for den lille gruppen av skolebrukere, særlig elever, som har nedsatt funksjonsevne, og som derfor opplever begrensninger i sin hverdag når mange av skolene i dag ikke er universelt utformet.

Utredningen er overlevert til Bufdir, og presentert for Bufdir og brukerorganisasjonene. Alle har uttrykt tilfredshet med arbeidet som er gjort. Den samfunnsøkonomiske analysen vil være et viktig grunnlag for Bufdirs videre arbeid med å implementere veikartet.

Direktelenke til rapporten

Relevante artikler