Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.

Politisk skråsikkerhet kan koste forbrukerne dyrt

Medarbeidere Jostein Skaar og Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor de argumenterer for at leverandørene, i likhet med forbrukerne, kan tape på redusert konkurranse mellom dagligvarekjeder.

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA skal kartlegge hvordan barn og unge i flyktningfamilier opplever integreringsprosessen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

Medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels har skrevet et debattinnlegg i DN hvor de argumenterer for at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov.

Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?

Vi har, i samråd med Frischsenteret, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeidet en anbefaling om hvordan NAV bør måle om vi lykkes med å få folk i arbeid.

Økte kostnader for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

I siste supplerende kvalitetssikring (KS2) av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme anslår vi en en økning av styringsramme og kostnadsramme med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner sammenlignet med kvalitetssikringen (KS2) i 2020.

Hvordan vurderer NAV-veiledere behov for dialogmøte 2 med sykmeldte og arbeidsgivere?

Møtebehovstjenesten er en digital tjeneste der arbeidsgiver og den sykemeldte kan melde inn behov for dialogmøte 2 i sykefraværsoppfølgingen. Vi har gjennomført en kvalitativ studie som belyser sammenhengen mellom innføringen av møtebehovstjenesten og NAV-veilederes vurderinger av behovet for å kalle inn til dialogmøte 2.

Hva er årsakene til at stadig flere unge mottar uføretrygd?

Medarbeidere Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg har publisert en artikkel om mulige årsaker til at stadig flere unge mottar uføretrygd.

Gulating lagmannsrett: Schibsteds oppkjøp av Nettbil svekker ikke konkurransen

For første gang har et vedtak fra norske konkurransemyndigheter om å forby et oppkjøp blitt behandlet i domstolen: Myndighetene fikk ikke medhold.

Kobling mellom bank og eiendomsmegling – er reglene virkelig til kundens beste?

Medarbeider Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor han argumenterer for at det kanskje burde være tillatt for DNB å gi høyere finanseringsbevis dersom kunden har fått e-takst på eksisterende bolig fra DNB Eiendom.