Skipp navigasjon

Kommunene er i hovedsak fornøyde med kompetansestrategien for kommunalt barnevern

27.03.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etablerte i 2018 en kompetansestrategi med formål å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern, som blant annet inneholder konkrete tiltak, samt lovkrav om kompetanse, veiledning og veiledet praksis. Videre trådte barnevernreformen i kraft i 2022, som kan kreve annen kompetanse fremover. Endringene på barnevernfeltet siden kompetansestrategiens oppstart innebærer at kommunalt barneverns behov for kompetansetiltak kan være endret og må vurderes i lys av nåtidige, oppdaterte og fremtidige behov for kompetanse i «det nye barnevernet».

Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang og Fürst Høverstad, på oppdrag for Bufdir kartlagt hvilke utfordringer og behov kommunene har knyttet til kompetanse i barnevernet, samt undersøkt hvordan Bufdirs kompetansestrategi bidrar til å møte disse behovene.

Kommunene er i hovedsak godt fornøyde med kompetansestrategien. Flere barnevernledere påpeker at det er et behov for ro til å kunne jobbe med de endringene og tiltakene som allerede er innført, og at det derfor ikke bør gjøres betydelige endringer i kompetansestrategien. Kartleggingen viser også at kommunene har behov som i liten grad møtes av kompetansestrategien. Kommunene har særlig utfordringer på tre områder: 1) rekruttere og beholde ansatte, 2) samarbeid og avgrensninger opp mot andre tjenester, og, 3) mangel på hjelpetiltak, særlig veiledningstiltak, og metode for å velge og gjennomfør slike tiltak. Mange etterlyser mer enhetlige føringer for hvordan de ulike prosessene i barneverntjenesten skal gjennomføres, både knyttet til undersøkelsesarbeid og generell forvaltning, men også når det gjelder tilgang til, valg av og gjennomføring av hjelpetiltak.

Kartleggingen ble gjennomført høsten 2022, og er basert på spørreundersøkelser og arbeidsmøter med barnevernledere i kommunene, supplert med statistikk og intervjuer med andre aktører som jobber med kompetanse i kommunalt barnevern.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler