Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Hvordan kan ansatte i helsetjenesten jobbe for å ivareta pårørende på en best mulig måte?

Oslo Economics har, sammen med samarbeidspartner Inger Johanne Bergerød ved Nettverk for pårørendeforskning ved Universitetet i Stavanger, evaluert implementeringen av pårørendeveilederen.

Hvilke støttesystem er best egnet for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge?

Vi har funnet at differansekontrakter (produksjonsstøtte) er et mer kostnadseffektivt virkemiddel enn investeringsstøtte for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge.

Mer enn 2,2 millioner nordmenn har høyt kolesterol. Hvorfor endrer vi ikke behandlingspraksis?  

Vi presenterer vi en ny rapport om hjerte- og karsykdommer og hva som kan gjøres for å forebygge disse sykdommene på et frokostseminar 24. mars arrangert av Novartis Norge AS.

Webinar om utprøvingen av digital hjemmeoppfølging

Fredag 25. mars presenterer vi funn fra evalueringen av utprøvingen av digital hjemmeoppfølging på webinar arrangert av Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge, tjener kvinner fremdeles mindre enn menn. Hvorfor er det slik? Les mer om vårt arbeid med likelønn her.

Evaluering av hevingen av nasjonal terskelverdi

Hevingen av nasjonal terskelverdi har gjort Norge til et rikere land og vi anbefaler at regjeringen beholder dagens nasjonale terskelverdi.

Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker

Hvordan kan frilanstolker honoreres best mulig? Sammen med Proba samfunnsanalyse, skal vi gjennomføre en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

Utredning om sosial bærekraft og planbestemmelser om boligsammensetning

Storbykommuner ønsker seg nye virkemidler for å fremme sosial bærekraft i boligmarkedet.

Kartlegging av status for universell utforming av IKT i grunnskolen

Oslo Economics har, sammen med Useit Consulting, gjennomført to kartlegginger av status for universell utforming av IKT i grunnskolen.

Bør staten opprette et eget klimafond?

Et statlig klimafond kan kutte klimautslipp, ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.