Skipp navigasjon

Hvordan bistår NAV Arbeidslivssentre virksomheter med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær?

11.05.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

NAV Arbeidslivssentre er et viktig virkemiddel i IA-oppdraget, og har som oppgave å tilby prosessorientert og tidsavgrenset bistand til virksomheter med behov for å forbedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. De ansatte IA-rådgiverne sin rolle er blitt betydelig endret med IA-avtalen 2019-2022; fra å jobbe som kunnskapsformidler med de samme virksomhetene over tid, skal IA-rådgiverne nå drive prioritere virksomheter basert på potensial for reduksjon i tapte dagsverk, og jobbe tidsavgrenset og prosessorientert med disse.

Oslo Economics har gjennomført en kartlegging av arbeidet til NAV Arbeidslivssentre på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Kartleggingen viser at arbeidslivssentrenes prioritering og arbeidsform i hovedsak er tilpasset IA-veilederens føringer, men at det synes å være potensial for å nå ut til flere, samt behov for en ytterligere målretting av bistanden slik at den i enda større grad treffer bransjer og virksomheter med store utfordringer. Flertallet av virksomhetene som mottar bistand opplever positive virkninger i form av bedre arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær, både i virksomhetene generelt og mellom partene i bedriften spesielt. Det er variasjon i omfanget og innretningen av bistanden til den enkelte virksomhet, tilpasset virksomhetens behov.

Mange av arbeidslivssentrenes bistandsprosesser innebærer støtte på flere temaer, både innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og reduksjon av sykefravær. IA-rådgiverne benytter ulike fagressurser for å sikre kunnskapsbasert bistand, blant annet fra Idébanken, Arbeidsmiljøportalen og ulike bransjeprogram, samt egenutviklede ressurser. Tema og fagressurser som benyttes i bistanden, velges etter virksomhetens behov, og noen ganger tilpasses de enkelte ressursene deretter. Flere arbeidslivssentre har fokus på økt gjenbruk av fagressurser som de opplever at gir gode resultater, og gjør i mindre grad enn tidligere tilpasninger av selve innholdet utover skreddersømmen som disse fagressursene allerede legger opp til.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler