Skipp navigasjon

Hvordan lage gode beslutningsunderlag for investeringer i strømnettet?

13.02.2023 - Ressurser og bærekraft

Forbruket av strøm i Norge er ventet å øke raskt og mye. Norge trenger også vesentlig mer fornybar kraftproduksjon. Akkurat hvor mye og hvor i Norge dette bør skje, er imidlertid usikkerhet. Midt i det hele er strømnettet som skal transportere strømmen fra produsenter til forbrukere på en sikker og kostnadseffektiv måte. I dag er kapasiteten i strømnettet høyt utnyttet, og nye investeringer er kostbare og innebærer som oftest inngrep naturen. Samtidig er det nødvendig å redusere tiden det tar å øke kapasiteten i strømnettet.

NOU 2022: 6 Nett i tide anbefaler at det utarbeides en sektorveileder for samfunns­økonomiske analyser av tiltak i strømnettet. Den vil ha som formål å heve kvaliteten på nettselskapenes samfunnsøkonomiske analyser, gi økt etterprøvbarhet og transparens, gjøre det enklere for nettselskapene å vite hvilket detaljnivå som forventes i analysene og forhåpentligvis redusere tiden det tar å behandle konsesjonssøknader. Oslo Economics skal nå bistå Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i arbeidet med utvikling av en sektorveileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Veilederen skal bygge på Finansdepartements rundskriv om utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser R-109/2021, Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) veileder i samfunnsøkonomiske analyser og Utredningsinstruksen. En referansegruppe bestående av Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og DFØ vil følge arbeidet med å utarbeide sektorveilederen.

Sektorveilederen i samfunnsøkonomiske analyser vil være viktig for både de som arbeider med analyser av utvikling av strømnettet i nettselskapene, beslutningstakere i nettselskap, myndigheter og interessenter i kraft- og nettbransjen.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler