Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Hvor godt kjenner næringslivet til finansieringsordninger for eksport?

Hvor godt kjenner næringslivet til finansieringsordninger for eksport? Og kjenner næringslivet til den nye eksportfinansieringsaktøren Eksportfinansiering Norge (Eksfin)? Dette skal Oslo Economics og Respons analyse bistå Eksfin med å svare på.

Oslo Economics vokser internasjonalt

Oslo Economics fortsetter sin sterke vekst. Som en følge av vår satsing mot det tyske og europeiske markedet åpner vi nå et kontor i Berlin.

Hvilken veiledning mottar foreldre til døve barn vedrørende barnas språkutvikling og tilgang til tegnspråk?

Vi skal gjennomføre en kartlegging av hvordan foreldre til døve og hørselshemmede barn opplever å bli møtt av sentrale aktører i helse- og opplæringssektoren på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet.

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Ingunn Bruvik Gjersvik.

Rapport om samspillet mellom introduksjonsprogrammet og Lånekassens ordninger

I en nylig publisert rapport har vi, i samarbeid med Rambøll, undersøkt flyktningers utdanningsforløp etter introduksjonsprogrammet.

Kunnskapsinnhenting om elektronisk stemming

Oslo Economics og Norsk Regnesentral skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om elektronisk stemming ved gjennomføring av valg.

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.

Politisk skråsikkerhet kan koste forbrukerne dyrt

Medarbeidere Jostein Skaar og Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor de argumenterer for at leverandørene, i likhet med forbrukerne, kan tape på redusert konkurranse mellom dagligvarekjeder.

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA skal kartlegge hvordan barn og unge i flyktningfamilier opplever integreringsprosessen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

Medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels har skrevet et debattinnlegg i DN hvor de argumenterer for at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov.