Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

Helseforetakene kan spare store beløp på innkjøp av pensjon

Helseforetakene står overfor store budsjettutfordringer. Det kan være store penger å spare for foretakene ved å konkurranseutsette innkjøpene av pensjon.

Hvordan er arbeidsforholdene i drosjenæringen?

Det er lite dokumentasjon på hvordan arbeidsforholdene for drosjesjåfører og løyvehavere har utviklet seg etter endringer gjennomført i drosjereguleringen i 2020. Vi skal bistå Samferdselsdepartementet med å kartlegge arbeidsforholdene.

Hvordan få bedre samarbeid om bevaring av kulturmiljøer?

Å få til et godt samarbeid av etater, virkemidler og interessenter er viktig på mange områder i samfunnet. Vi skal bistå Riksantikvaren i deres arbeid med utarbeidelsen av strategier for samarbeid om bevaring av kulturmiljøer.

Lovende erfaringer med kompetansetiltak for langtidssykmeldte

Som del av arbeidet med å redusere sykefraværsprosenten har det blitt gjennomført en utprøving av utvidet bruk av kompetansetiltak i sykmeldingsperioden. Tiltaket innebærer at kurs eller kortvarig utdanning skal kvalifisere sykmeldte som ikke har helse til å stå i sitt nåværende arbeid for annet arbeid.

Hvordan utløse mer privat finansiering til forskning, utvikling og innovasjon?

I Norge er det et politisk mål at investeringer i forskning og utvikling (FoU) skal utgjøre 3 prosent av BNP. Det er ikke realistisk at det offentlige skal stå for alle investeringene i FoU, og det er behov for å identifisere mulighetene for å utløse mer privat finansiering.

Nye investeringer på 2,3 milliarder ved Troll forskningsstasjon er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Troll forskningsstasjon er i dårlig stand, og det er usikkert hvor lenge driften ved Troll vi være forsvarlig. Hvordan bør Norges forskningsstasjon i Antarktis utformes, og hvilke oppgraderinger er nødvendige for å kunne fortsette forsvarlig drift i fremtiden?

Ny rammeavtale med Lillehammer kommune

Oslo Economics har nylig blitt tildelt en rammeavtale med kommunen slik at vi kan hjelpe Lillehammer med analyser og vurderinger som kan bidra til bedre beslutningsunderlag for å gjøre økonomiske prioriteringer.

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som medfører stor belastning for den enkelte, pårørende og samfunnet

På vegne av Janssen Cilag AS har Oslo Economics utarbeidet en rapport om sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon i Norge.

Hvilke muligheter har enslige forsørgere på boligmarkedet?

På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics fremskaffe økt kunnskap om enslige forsørgeres posisjon i boligmarkedet.

Oslo Economics har presentert pågående forskningsprosjekt om myasthenia gravis på konferanse i USA og Danmark

Christoffer Bugge og Ingrid Engebretsen i Oslo Economics har nylig presentert en pågående studie av samfunnskostnadene forbundet med Myasthenia gravis ved to ulike forskningskonferanser.

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

Vi skal, i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere for overgang til arbeid og utdanning i NAV.