Skipp navigasjon

Nora Austad Sværen

I hvilken grad er arbeidsinnvandringen alternativ eller komplementær til norsk arbeidskraft?

Arbeidsinnvandring kan bidra til økt verdiskapning ved at det kan dekke kompetanse og kapasitet det er mangel på, og øke etterspørselen etter komplementær arbeidskraft. På den annen side kan arbeidsinnvandring også fortrenge innenlandsk arbeidskraft, og bidra til lavere sysselsettingsmuligheter og lønnsvekst.

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]

Høyesterett tillater Schibsteds kjøp av Nettbil

I forrige uke kom Høyesterett til beslutningen om å tillate en sammenslåing av Schibsted og Nettbil. Sentralt i avgjørelsen var spørsmålet om markedsavgrensning, altså om Nettbil og Schibsted, gjennom Finn.no, konkurrerer i samme relevante marked.

Hvordan lage gode beslutningsunderlag for investeringer i strømnettet?

Det er behov for en sektorveileder for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i strømnettet, med formål å blant annet heve kvaliteten på nettselskapenes samfunnsøkonomiske analyser og gi økt etterprøvbarhet og transparens. Oslo Economics skal bistå NVE i arbeidet med en slik sektorveileder.

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

Oslo Economics har bidratt med en prisundersøkelse for beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets nylig fremlagte utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. For øvrig inngår to av våre rapporter på apotek- og legemiddelområdet i kunnskapsgrunnlaget.

Vanskelig for enslige forsørgere å etablere seg på boligmarkedet

I en ny rapport utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet viser vi at enslige forsørgere kommer dårligere ut enn andre husstandstyper på boligmarkedet på flere områder.

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Vi skal evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.

Avgjørende og hensiktsmessig tilskuddsordning for utsatte for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosialkontroll

Vår ferske evaluering viser at den nasjonale tilskuddsordningen er avgjørende for å sikre et midlertidig forsterket tilbud til en svært sårbar og utsatt gruppe.

Potensial for økt bruk av praktikantordningen

Alle nordiske land tillater studenter fra land utenfor EØS å være praktikanter i eget land. Vi har, i samarbeid med advokat Vegard Bahus og Frischsenteret, evaluert den norske praktikantordningen og regelverket som gir midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse for praktikanter fra land utenfor EØS.

Hva er en riktig skatt i oppdrettsnæringen?

Oslo Economics har belyst ulike faglige problemstillinger ved regjeringens forslag til grunnrenteskatt. I fire rapporter diskuteres den foreslåtte skattesatsen, bunnfradraget, produksjonsavgiften og eksport.

Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»

«Oljepionerer» har betalt en høy pris for den norske oljerikdommen i form av helseskader etter å ha blitt eksponert for kjemikalier og giftige stoffer i sitt arbeid offshore. Nå skal det arbeides frem en kompensasjonsordning for disse pionerene.

Jo, andelen unge i utenforskap har økt

Ragnhild Haugli Bråten, Erik Magnus Sæther og Susanna Sten-Gahmberg har skrevet en kronikk hvor de argumenterer for at det er god grunn til både bekymring for andelen unge uføre og til å iverksette tiltak rettet mot å redusere utenforskap blant unge.