Skipp navigasjon

I hvilken grad er arbeidsinnvandringen alternativ eller komplementær til norsk arbeidskraft?

14.03.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Arbeidsinnvandring kan bidra til økt verdiskapning ved at det kan dekke kompetanse og kapasitet det er mangel på, og øke etterspørselen etter komplementær arbeidskraft. På den annen side kan arbeidsinnvandring også fortrenge innenlandsk arbeidskraft, og bidra til lavere sysselsettingsmuligheter og lønnsvekst.

Oslo Economics skal, i samarbeid med Frischsenteret og Ragnhild Schreiner ved UiO, gjennomføre en analyse av hvordan arbeidsinnvandring påvirker arbeidskraften i Norge på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Analysen skal undersøke effekten på den totale arbeidsstyrken over tid, og for ulike grupper av innenlandske arbeidere. Det er særlig effekter av arbeidsinnvandringen etter EØS-deltakelsen i 2004, som skal undersøkes. Prosjektet vil være basert på norske individregisterdata og vil anvende moderne statistiske metoder for å belyse mulige årsaksmekanismer bak eventuelle identifiserte effekter.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler