Skipp navigasjon

Vanskelig for enslige forsørgere å etablere seg på boligmarkedet

30.01.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

I en ny rapport utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet viser vi at enslige forsørgere kommer dårligere ut enn andre husstandstyper på boligmarkedet på flere områder. Enslige forsørgere leier i større grad bolig, opplever boutgiftene som mer belastende enn befolkningen for øvrig og har i mindre grad muligheter til å finansiere kjøp av bolig. Vi estimerer at i gjennomsnitt 42 prosent av enslige forsørgere har mulighet til å finansiere kjøp av en egnet bolig der de bor (gjennomsnitt på tvers av kommuner). Enslige forsørgere med innvandrerbakgrunn skiller seg særlig negativt ut. Særlig blant enslige forsørgere med innvandrerbakgrunn som leier bolig i de største byene, er en høy andel trangbodde.

Enslige forsørgere er videre overrepresentert blant søkere om Husbankens startlån, men manglende betjeningsevne gjør at mange ikke får innvilget lån. For å øke denne gruppens finansieringsmuligheter er det etter vår vurdering særlig behov for tiltak som øker treffsikkerheten i bankenes og kommunenes vurderinger av deres betjeningsevne, samt styrking og økt utnyttelse av støtteordninger som kan gi økt betjeningsevne for denne gruppen.

Les hele rapporten her.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler