Skipp navigasjon

Aktuelt

Rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk

Oslo Economics har sammen med konsulentselskapet Sweco inngått en rammeavtale med Buskerud kollektivtrafikk om utvikling og planlegging av kollektivtransporten i […]

Ikke tilstrekkelig trafikkgrunnlag for anbefalt veg- og jernbaneløsning mellom Trondheim og Steinkjer

Oslo Economics og Terramar har kvalitetssikret konseptvalgutredning (KS1) av transportløsning for veg og jernbane mellom Trondheim og Steinkjer på oppdrag […]

Oslo Economics evaluerer konkurranseutsetting av ferjer

Hensikten med å anbudsutsette riksvegferjesambandene var å oppnå tilbudsforbedringer og fornye ferjeflåten. Oslo Economics skal evaluere om målsetningene ble nådd […]

Kvalitetssikring av utbyggingsplanene for Alnabru godsterminal

På oppdrag for Samferdselsdepartementet kvalitetssikrer vi utbyggingsplanene for Alnabru godsterminal. Kvalitetssikringen gjennomfører vi sammen med Terramar. Kontakt Håkon Hagtvet/Aleksander Møll

Analyse av konkurranseforholdene i jernbanesektoren

På oppdrag fra Statens jernbanetilsyn har Oslo Economics analysert eierforholdene i den norske jernbanesektoren og betydningen eierforholdene har for konkurransen. […]

Markedsanalyse av drift og vedlikehold på vei

Oslo Economics skal kartlegge konkurranseforholdene i markedet for drift og vedlikehold av vei. Markedsundersøkelsen utføres på oppdrag fra Statens vegvesen […]

Kvalitetssikring av gigantisk veiprosjekt på Vestlandet

Oslo Economics har fått i oppdrag fra Finansdepartementet og kvalitetssikre konseptvalgutredningen for et stort nytt veiprosjekt mellom Skei i Sogn […]

Vellykket språk- og litteraturpolitikk

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Oslo Economics utredet det statlige virkemiddelapparatet på litteratur- og språkområdet. Utredningen viser at de språk- […]

Konkurrenceankenævnet opphever konkurransesak mot Post Danmark

Oslo Economics har bistått Post Danmark i en konkurransesak som ble behandlet av Konkurrenceankenævnet i Danmark. Vi tok stilling til […]

Behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus

Oslo Economics har sammen med Menon utredet behovet for drosjeløyver i Oslo og Akershus på oppdrag fra Oslo kommune og […]

Fikk redusert boten med 90 prosent

Frostating lagmannsrett har redusert Konkurransetilsynets overtredelsesgebyr med 90 prosent i en sak om anbudssamarbeid mellom to entreprenørselskaper i Trøndelag. Oslo […]

Utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer

Oslo Economics skal bistå Riksrevisjonen i en undersøkelse av utredningsgrunnlaget for offentlige tiltak. I denne undersøkelsen skal vi belyse om […]

1 2 56 57 58 60 61