Skipp navigasjon

Aktuelt

Innlegg om dagligvarer: Fylkesnes og Westgaard-Halle bør lytte til fagfolk

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Lene Westgaard-Halle (H) mangler innsikt i grunnleggende konkurranseøkonomi og hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet fungerer.

Kunnskapsinnhenting om elektronisk stemming

Oslo Economics og Norsk Regnesentral skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om elektronisk stemming ved gjennomføring av valg.

NAV trenger andre indikatorer for å måle i hvilken grad de lykkes med å få folk i jobb

En av NAVs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb. Dagens resultatindikator gir ikke et nyansert bilde av om NAV lykkes med oppgaven. Vi foreslår en ny indikator som bedre fanger opp kvaliteten ved det arbeidet som NAV gjør.

Torben Mideksa ny assosiert partner i Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Torben Mideksa velkommen som assosiert partner i Oslo Economics.

Oslo Economics inngår avtale med Nye Veier om å levere markedsanalyser de neste fire årene

Vi skal, i kompaniskap med Prognosesenteret, levere et bredt spekter av markedsanalyser til Nye Veier, som kartlegginger, ringvirkningsanalyser, samt analyser av strukturer og planer for utvikling i sektorer utenfor transportsektoren.

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid 

Vi skal kartlegge NAV Arbeidslivssentres arbeid med å tilby tjenester til virksomheter med høyt sykefravær og frafall. NAV legger betydelige ressurser i arbeidslivssentrene, og prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan de arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. 

Politisk skråsikkerhet kan koste forbrukerne dyrt

Medarbeidere Jostein Skaar og Harald Nygård Bergh har skrevet debattinnlegg hvor de argumenterer for at leverandørene, i likhet med forbrukerne, kan tape på redusert konkurranse mellom dagligvarekjeder.

Oslo Economics skal kartlegge arbeidsrelevans i sykepleierutdanningene

Hvordan kan sykepleierutdanningen rigges for å ruste samfunnet for fremtidens kommunehelsetjeneste? Oslo Economics skal nå kartlegge faginnholdet og arbeidsrelevansen i norsk sykepleierutdanning, og gi råd om eventuelle endringer.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.

Utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen

Guro Landsend Henriksen, partner i Oslo Economics, skal sitte i et utvalg for helhetlig vurdering av drosjenæringen.

Hvordan opplever barn og unge med flyktningbakgrunn integreringsprosessen i Norge?

Oslo Economics og Velferdsforskningsinstituttet NOVA skal kartlegge hvordan barn og unge i flyktningfamilier opplever integreringsprosessen.

Hvordan kan registerdata benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen?

Fredag 6. mai forsvarte Christoffer Bugge i Oslo Economics sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen undersøker hvordan registerdata kan benyttes for å understøtte helsetjenestens prioriteringer i kreftomsorgen.