Skipp navigasjon

Aktuelt

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.

Ny rammeavtale med Lillehammer kommune

Oslo Economics har nylig blitt tildelt en rammeavtale med kommunen slik at vi kan hjelpe Lillehammer med analyser og vurderinger som kan bidra til bedre beslutningsunderlag for å gjøre økonomiske prioriteringer.

Lanseringsseminar: Kreft og arbeidsliv – Prioriterer vi riktig?

Onsdag 2. november lanseres vår rapport som ser på effektene av kreft for arbeidslivet. Rapporten tar for seg både pasientene selv, pårørende, arbeidsgivere og helsetjenesten.

Hvordan kan vi fremme materialgjenvinning og reduksjon av uorganisk farlig avfall?

Vi har gjennomført en vurdering av det eksisterende virkemiddelapparatet opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Hvordan fungerer markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge?

På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kartlegging av markedene for systemtransport og vognlast på jernbanen i Norge, med særlig fokus på markedene malm og mineraler og tømmer og flis.

Hva er effekten av Innovasjon Norges tjenester på norske bedrifters salg og lønnsomhet?

Oslo Economics, i samarbeid med NIFU, har nylig inngått en rammeavtale om måling av effektindikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som medfører stor belastning for den enkelte, pårørende og samfunnet

På vegne av Janssen Cilag AS har Oslo Economics utarbeidet en rapport om sykdomsbyrden av behandlingsresistent depresjon i Norge.

Hvilke muligheter har enslige forsørgere på boligmarkedet?

På oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet skal Oslo Economics fremskaffe økt kunnskap om enslige forsørgeres posisjon i boligmarkedet.

Status for TT-ordningen

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser har vanskeligheter med å benytte seg av den ordinære kollektivtrafikken. På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en statusrapport for transportordning for funksjonshemmede (TT-ordningen) og gjennomført en evaluering av den utvidede TT-ordningen.

Oslo Economics har presentert pågående forskningsprosjekt om myasthenia gravis på konferanse i USA og Danmark

Christoffer Bugge og Ingrid Engebretsen i Oslo Economics har nylig presentert en pågående studie av samfunnskostnadene forbundet med Myasthenia gravis ved to ulike forskningskonferanser.

Hvordan kan vi på en bedre måte måle om vi lykkes med å få flere i arbeid?

Vi skal, i samarbeid med Frischsenteret, bistå direktoratet med å ferdigstille en anbefaling til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om nye styringsparametere for overgang til arbeid og utdanning i NAV.

Hvordan arbeider norske kommuner med interkommunalt samarbeid?

Oslo Economics bistår, i samarbeid med NIBR og Roald Hopsnes, Kommunal- og distriktsdepartementet med å innhente et praksisnært kunnskapsgrunnlag om hvordan kommunene arbeider med interkommunalt samarbeid.