Skipp navigasjon

Aktuelt

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket. Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten.

Utprøving av digital triageringsløsning på legekontor 

Helsedirektoratet og Norsk Helsenett har utviklet en digital triageringsløsning der pasienten fyller ut et digitalt skjema ved timebestilling. Det er i dag fem legekontor som prøver ut løsningen, men utprøvingen skal utvides til flere legekontor de neste årene.  Oslo Economics følgeevaluerer utprøvingen av løsningen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og har nylig publisert første evalueringsrapport.

Kvalitativ undersøkelse av arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening

Arbeidstrening er et arbeidsmarkedstiltak med tidsavgrenset arbeidsutprøving hos ordinære arbeidsgivere.
Oslo Economics og Frischsenteret gjennomfører, på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet, en evaluering av Arbeidstrening. Første del av evalueringen er en kvalitativ kartlegging av innholdet i tiltaket og hvordan tiltaket brukes.

Jarle R. Martinsen.

Evaluering av fengslene i Mandal og Froland

Ble de nye fengslene i Mandal og Froland levert til avtalt tid og kostnad, og legger de til rette for god kriminalomsorg og effektiv drift? Se mer om vår evaluering.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

En hånd som legger en stemmeseddel i en valgurne.

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg? 

Hvordan gikk gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg, og ble kommunene satt i stand til å gjennomføre valget på en god måte?

Organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark

Tilbudet for videregående opplæring i Finnmark er preget av lange reiseveier, en stor andel borteboere og flere linjer med lave søkertall. Med bakgrunn i dette har Oslo Economics, i samarbeid med Aske prosjektutvikling, utarbeidet en rapport som tar for seg mulighetene for organisering av det videregående opplæringstilbudet i Finnmark.

OE-kollegaer med artikkel i kommende utgave av JEEA

Våre dyktige kolleger Charlotte Evensen og Simen Ulsaker har fått antatt en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of European Economic Association. Artikkelen undersøker hvordan en dagligvarebutikk påvirkes av at Europris etablerer seg i området.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

kyr på beite i sol

Frokostseminar om konkurranse i meierimarkedet

Onsdag 27. september arrangerte Oslo Economics frokostseminar om konkurransen i meierisektoren. Vi spurte: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet? 

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Drammen kommune om eierstrategisk arbeid 

Oslo Economics ble nylig, som én av tre leverandører, tilbudt rammeavtale med Drammen kommune om bistand til eierstrategisk arbeid knyttet til kommunens om lag 35 eierposisjoner.

Høyesterettsdom om Schibsted/Nettbil i Samfunnsøkonomen

I siste utgave av Samfunnsøkonomen skriver våre kolleger Harald Bergh, Jostein Skaar og Arne Gramstad om Høyesterett sin dom om å oppheve Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda sine vedtak om å forby Schibsted sitt oppkjøp av Nettbil.