Skipp navigasjon

Elisabeth Rustøen Skregelid

Rammeavtale om analyser av avhjelpende tiltak i fusjoner

Sammen med Advokatfirmaet Schjødt har Oslo Economics nylig inngått en rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse (DG Comp) i EU-kommisjonen. Rammeavtalen gjelder vurderinger av avhjelpende tiltak og midlertidige tiltak i forbindelse med fusjoner som blir behandlet hos EU-kommisjonen.

Arbeidsmarkedstiltaket Arbeidstrening bidrar til overgang til arbeid

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet har Oslo Economics gjennomført en kvantitativ analyse av effekter av tiltaket Arbeidstrening, i samarbeid med forskere fra Frischsenteret og Universitetet i Oslo. Våre funn tyder på at Arbeidstrening synes å gi positive effekter på overgang til arbeid.

Oslo Economics har evaluert Ruters forvaltning av samfunnets midler

Oslo Economics har, på oppdrag fra Ruter, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om hvordan Ruter forvalter samfunnets midler. I rapporten anbefaler vi Ruters eiere å sette tydelig krav til kostnadseffektiv drift. Vi anbefaler også en rekke tiltak for å hente ut effektiviseringspotensial knyttet til kjøp av transporttjenester og drift av Ruter som selskap.

Fusjon mellom PGS og TGS er klarert i Norge – etter at Konkurransetilsynet la bort saken like før utløp av fase 2

Oslo Economics har bistått Schjødt med konkurranseøkonomisk rådgivning og vurderinger i forbindelse med en fusjon av de to børsnoterte selskapene TGS og PGS, som begge leverer tjenester og produkter knyttet til marine seismiske data.

Statlige virksomheter trenger mer informasjon om eget klima- og miljøavtrykk

De sentrale partene i staten er enige om at hvis Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra med å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Oslo Economics har, på oppdrag for de sentrale partene i staten, undersøkt hvordan de lokale partene i statlige virksomheter samarbeider om å redusere virksomhetenes klima- og miljøavtrykk.

Minst 30 000 årsverk går tapt på grunn av ufrivillig deltid

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics kartlagt bruken av deltid i norsk arbeidsliv. Vi finner at rundt 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid og deltidsansatte som ønsker å øke sin stillingsprosent utgjør rundt 30 000 årsverk. Arbeidsgivere vi har intervjuet mener at det er viktig redusere omfanget av deltid, men sier det er krevende å få til i praksis.

Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde 

Oslo Economics har gjennomført en ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde, med sine respektive campus i Molde og Kristiansund. Gjennom arbeidet har vi blant annet analysert høgskolens betydning for region Møre og Romsdal og kartlagt hvordan høgskolen påvirker og selv påvirkes av samfunnsutviklingen i regionen.

Kompensasjon for prisvekst til ideelle aktører 

Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører. Oslo Economics la frem ny rapport på Virkes frokostmøte den 19. januar. 

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler.

Evaluering av tilskudd til AFT/VTA

Oslo Economics har evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene.

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker mellom desember og februar, og har allerede kommet godt i gang med arbeidet. Studentene får mulighet til å delta i en rekke ulike prosjekter i løpet av tiden hos oss, og får på denne måten et godt innblikk i livet hos Oslo Economics.