Skipp navigasjon

Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde 

02.02.2024 - Uncategorized @no

Oslo Economics har gjennomført en ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde, med sine respektive campus i Molde og Kristiansund. Gjennom arbeidet har vi blant annet analysert høgskolens betydning for region Møre og Romsdal og kartlagt hvordan høgskolen påvirker og selv påvirkes av samfunnsutviklingen i regionen.  

Analysen viser at høgskolen bidrar med ringvirkninger både lokalt og regionalt og at høgskolen spiller en viktig rolle for blant annet kompetansebygging, sysselsetting, befolkningsutvikling og tjenestetilbud i regionen. Ringvirkningene oppstår blant annet gjennom rekruttering av studenter og ansatte, lønnsutbetalinger, studieprogresjon og stipendutbetalinger, utbygging og leie av lokaler, forskning og utvikling og norske varekjøp. Høgskolen påvirker strukturen i økonomien rundt seg gjennom å tilby kompetanse, å bidra til befolkningsutvikling og at ansatte og studenter benytter offentlig og privat tjenestetilbud.  

Ringvirkningsanalysen har hatt en todelt tilnærming. Først har benyttet et modellverktøy for å estimere totale direkte, indirekte og induserte ringvirkninger av høgskolen. I den andre delen har vi gjennomført en samspillsanalyse som undersøker hvordan høgskolen påvirker og selv påvirkes av fire overordnede forhold: 1) Befolkningsvekst, demografi og boligmarked, 2) næring, sysselsetting og kompetanse, 3) privat og offentlig tjenestetilbud, og 4) bærekraftig utvikling. De samlede nasjonale brutto ringvirkningene for høgskolen er estimert til 755 millioner kroner per året 2022, og fordeler seg hovedsakelig på Molde, Kristiansund og øvrige kommuner i fylket. 

Rapporten ble produsert på oppdrag for Høgskolen i Molde.  Du kan lese mer om rapporten i Romsdals Budstikke.

Kontakt
Magne Krogstad Asphjell
Magne Krogstad Asphjell
Relevante artikler