Skipp navigasjon

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

11.01.2024 - Justis, samfunnssikkerhet og beredskap

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. I løpet av pilotperioden ble det produsert 5 158 kvitteringer til totalt 4 278 personer. Totalt er det skrevet mer enn én kvittering for 439 personer. 55 personer er kontrollert fem eller flere ganger. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Evalueringen har omhandlet tre hovedtema: implementering av pilotprosjektet, virkninger for politiets arbeidsmetodikk og virkninger for innbyggerne. Hovedformålet med evalueringen av disse temaene har vært å identifisere læringspunkter som kan bidra til langsiktig forbedring i politiets kontrollvirksomhet for å sikre trygghet i lokalsamfunn og økt tillit til politiet blant utsatte grupper og minoriteter. Som en del av evalueringen er det vurdert om det er hensiktsmessig å innføre en permanent kvitteringsordning for politiet og hvordan denne eventuelt bør innrettes.

Evalueringen bygger på et bredt informasjonsgrunnlag bestående av feltstudier, intervjuer, og analyser av data om kvitteringsordningen, i tillegg til relevant forskning og litteratur. Foruten observasjon av politiets arbeidsmetodikk, har vi vært opptatt av å få frem både polititjenestepersonenes syn på hvordan piloten har påvirket deres arbeidsmetodikk, og representanter for sivilsamfunnets syn på hvordan piloten har påvirket tilliten og tryggheten til innbyggerne i Oslo.

Du kan lese rapporten her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler