Skipp navigasjon

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

07.11.2022 - Transport og logistikk

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Oslo Economics har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting. Modellverktøyet er utarbeidet på oppdrag fra Bane NOR.

Verktøyet skal brukes til å verdsette togavganger som søker om samme avgang. Modellen tar utgangspunkt i situasjoner hvor ett av togene skal gå, men hvor valg av ett alternativ utelukker andre. For hvert alternativ beregnes et tap av nytte som følge av at toget ikke blir tildelt ønsket avgang. Det toget som har størst nyttetap anbefales å få prioritet. Modellen er utformet slik at den skal kunne brukes på alle toglinjer og på alle aktuelle konflikter i Norge. Verktøyet kan brukes for å analysere konflikter mellom persontog, mellom godstog og mellom persontog og godstog.

Modellen bygger på satser og forutsetninger som er etablert i samferdselssektoren, og den baserer seg på Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØs) veileder i samfunnsøkonomisk analyse og Jernbanedirektoratets veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren.

Her kan du lese mer om modellen i Network Statement 2022 fra Bane NOR.

Her kan du laste ned modellen.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler