Skipp navigasjon

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

25.01.2023 - Evalueringer

Norge er en stolt sjøfartsnasjon, med lange tradisjoner innenfor sjøfart. Seilaser er imidlertid ikke uten risiko for ulykker og skader på mennesker og natur. Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Erfarne loser med lang skipserfaring og lokalkunnskap om relevante farleder stiger ombord i anløpende skip og loser de trygt i havn. Ansvarlig mannskap på de anløpende skipene kan alternativt skaffe farledsbevis som dokumenterer at de har den nødvendige fag- og lokalkunnskapen til å kunne lede skipet til kai. Tjenesten er avhengig av flere støttefunksjoner for å sikre en effektiv drift med tilstrekkelig kvalitet. Nå skal Oslo Economics bistå Kystverket med å evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.

I det første oppdraget skal vi evaluere organiseringen av lostjenesten. Tjenesten ble omorganisert i 2015, noe som blant annet innebar at forvaltningen av lostjenesten og ansvaret for å formidle losoppdrag ble tydeligere adskilt fra den operative driften av lostjenesten. I lys av utviklingen siden 2015 skal vi evaluere om den nye organiseringen bidrar til en mer kostnadseffektiv drift, med tilstrekkelig kvalitet. Vi skal også undersøke om annen alternativ organisering av tjenesten kan være mer formålstjenlig. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Agenda Kaupang og Safetec.

I det andre oppdraget skal vi evaluere om konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten, som følge av omorganiseringen i 2015, har vært i samsvar med målene og intensjonene til Kystverket. Tilbringertjenesten er ansvarlig for å bringe losene som skal utføre losoppdrag trygt ombord i skipene som skal loses. Vi skal vurdere hvordan avtalen med ekstern part har fungert i henhold til mål om kostnadseffektivisering og hvorvidt den operative driften av tilbringertjenesten har blitt endret som følge av konkurranseutsettingen. Basert på funnene fra evalueringen skal vi gi anbefalinger om eventuelle justeringer av fremtidige avtaler. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Safetec og CMS Kluge.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler