Skipp navigasjon

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

28.10.2022 - Transport og logistikk

Oslo Economcis har på oppdrag fra Bane NOR gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Markedssegmenteringen danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter. Analysen av delmarkedene inneholder beskrivelse av produktene og aktørene i de ulike markedene, analyse av konkurranseflater og en vurdering av hvordan pris og transportvolum påvirkes av en mulig infrastrukturavgift.

Persontransport ble inndelt i tre delmarkeder; tilbringertransport lufthavn, øvrig transport omfattet av trafikkavtaler og andre persontog. Godstransport ble inndelt i to hovedsegmenter; kombi- og vognlast og systemtransport. Systemtransport ble igjen inndelt i 5 delmarkeder; jernmalm, øvrig malm og mineraler, tømmer og massevirke, farlig gods og annen systemtransport. Et påslag kan kun settes i segmenter med tilstrekkelig tåleevne. I vurderingen av tåleevne la vi vekt på jernbanens konkurransekraft og robusthet i de ulike delmarkedene på jernbanen. For hvert delmarked vurderte vi derfor konkurransekraft og robusthet for å vurdere hvorvidt det var tilstrekkelig tåleevne i segmentene. Etter en helhetlig evaluering anbefalte vi å sette påslag i segmentene jernmalm, øvrig malm og mineraler, tilbringertransport lufthavn og øvrig persontransport omfattet av trafikkavtaler.

Les rapporten her.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler