Skipp navigasjon

Hva betyr avgifter for kjøp og bruk av bil?

07.11.2023 - Transport og logistikk

Avgiftssystemet på personbiler har vært innrettet for å øke andelen nullutslippskjøretøy fremfor fossilbiler for å nå Norges klimamål. I dag består nesten hele nybilsalget av nullutslippsbiler, og statens inntekter fra bilavgifter er fallende. Hvordan vil ulike avgiftsendringer påvirke mulighetene for å oppfylle utslippsmålene i transportsektoren?

Siden 2007 har avgiftssystemet for bruk og kjøp av bil kraftig premiert nullutslippskjøretøy fremfor fossilbiler. Det har hatt en positiv effekt på klimautslippene fra personbilparken og prognosene til Statens vegvesen er at i 2030 vil CO2-utslippene fra personbiler i Norge være 75 prosent lavere enn i 1990. Salget av nye biler i Norge domineres nå av elbiler og dagens politikk leder mot oppfyllelse av utslippsmålene for personbilparken. Samtidig er det et faktum at når omtrent hele nybilsalget består av nullutslippsbiler, er avgiftssystemet i ferd med å bli utdatert. Myndighetene er bekymret for proveny og har på den bakgrunn trappet ned på mva-fritaket for nullutslippskjøretøy, innført en vektavgift og utredet en veibruksavgift for elbiler.

Vi har utredet konsekvenser av ulike avgiftsendringer for kjøp og bruk av bil og dermed mulighetene for å oppfylle utslippsmålene på transportområdet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Bilimportørenes landsforening, Norges bilbransjeforbund og Opplysningsrådet for veitrafikken. I rapporten gjør vi blant annet analyser av sammenhengen mellom etterspørsel etter nye biler og kostnaden ved kjøp av ny bil og setter opp en prognose over bilparken i Norge for perioden 2025-2030

Samlet sett er våre funn at innføring av økte avgifter på nye biler vil redusere utskiftningen i bilparken og dermed gjøre det vanskeligere å nå klimamålene. Basert på beregninger anslår vi at det vil være behov for registrering av ca. 200 000 nye elektriske personbiler i året fram mot 2030 for at utslippsmålet skal kunne nås uten andre kostbare tiltak for individer og næringsliv.

Rapporten kan leses her.

Se video fra presentasjon av rapporten på frokostmøte på Litteraturhuset:

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler