Skipp navigasjon

Dekker statens kjøp av flytjenester innbyggernes behov?

16.12.2022 - Anskaffelser

For å sikre et godt flytilbud over hele landet kjøper Samferdselsdepartementet flyrutetjenester i områder der det kommersielle tilbudet ikke vurderes som tilfredsstillende. Dette skjer gjennom offentlige konkurranser, og ruteoperatørene pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT). Nåværende kontrakter utløper i 2024, og på oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Norconsult og Nord universitet, nylig gjennomført en utredning av relevante forhold for den kommende anskaffelsen av FOT-ruter.

Kjernen i oppdraget har vært å utarbeide et forslag til FOT-krav, og sentralt i utformingen av FOT-kravene er vurderinger av om rutetilbudet i dag og i neste kontraktsperiode er tilpasset etterspørselen og de reisendes behov. Til hjelp i denne vurderingen har vi anvendt et sett med transportstandardkriterier. Transportstandardkriteriene setter ikke et minimumskrav til flyrutetilbudet, men gir sammen med samfunnsøkonomiske betraktninger et nødvendig grunnlag for å vurdere utformingen av flyrutetilbudet. Det er også flere faktorer enn transportstandardkriteriene som er bestemmende for opplevelsen av transporttilbudet, hvor de viktigste er kapasitet, frekvens og pris.

Gitt en videreføring av gjeldende krav i neste kontraktsperiode vil majoriteten av stedene med FOT-ruter ved en nærliggende lufthavn få en tilfredsstillende eller tilnærmet tilfredsstillende transportstandard. Det vil imidlertid være utfordringer på enkelte ruter, og i enkelte ruteområder. For å imøtekomme identifiserte utfordringer forslår vi en endring i ruteopplegget for Finnmark, og en ny FOT-rute mellom Kirkenes og Tromsø. Vi foreslår ellers små justeringer i kapasitet, og at kontraktene utformes slik at det blir mulige å utlyse en ny konkurranse om kontraktene på Helgeland når en ser effektene nye Mo i Rana lufthavn har på etterspørselen etter flyreiser.

Utredningen inneholder også vurderinger av om, og eventuelt hvordan, det er formålstjenlig å ta inn klima- og miljøhensyn i FOT-krav, hvordan statens utgifter kan begrenses sett hen til målene med konkurransen, samt muligheter til og konsekvenser av å redusere billettprisene.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Rolf Sverre Asp
Rolf Sverre Asp
Relevante artikler