Skipp navigasjon

Konkurranse, marked og regulering

Konkurranseklagenemda har frikjent forlagene for konkurransebegrensende samarbeid

Oslo Economics har bistått advokatfirmaene Kvale, Thommessen og Wikborg Rein som representerte forlagene Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug både under Konkurransetilsynets behandling av saken og som sakkyndig under nemndsbehandlingen. 

Rammeavtale med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen 

Oslo Economics har i samarbeid med advokatfirmaet Wikborg Rein inngått en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse i EU-kommisjonen. 
Rammeavtalen dekker evalueringer og vurderinger av reguleringer og tiltak innen konkurranse- og statsstøtteregelverket i EU.

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket. Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten.

Kan vi stole på internasjonale markeder?

I et nylig avsluttet forskningsprosjekt for Nærings- og fiskeridepartementet gjennomgår Oslo Economics og samarbeidspartnere det norske matvaresystemets sårbarhet for kriser i globale forsyningslinjer. Onsdag mottok næringsminister Jan Christian Vestre rapporten. Vi finner at forsyningslinjene for viktige importvarer til norsk matvareforsyning i stor grad er robuste, og at internasjonale markeder i all hovedsak fungerer til vår fordel.

OE-kollegaer med artikkel i kommende utgave av JEEA

Våre dyktige kolleger Charlotte Evensen og Simen Ulsaker har fått antatt en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Journal of European Economic Association. Artikkelen undersøker hvordan en dagligvarebutikk påvirkes av at Europris etablerer seg i området.

Forutsigbar og nøyaktig prisregulering gir gevinster for oppdragsgivere og leverandører

Oslo Economics har analysert risikofordeling mellom oppdragsgiver og leverandør i offentlige transportkontrakter. Vår hovedanbefaling til oppdragsgiverne er at de vil være tjent med å endre/justere kontraktene slik at risikofordelingen blir bedre balansert.

Høyesterettsdom om Schibsted/Nettbil i Samfunnsøkonomen

I siste utgave av Samfunnsøkonomen skriver våre kolleger Harald Bergh, Jostein Skaar og Arne Gramstad om Høyesterett sin dom om å oppheve Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemda sine vedtak om å forby Schibsted sitt oppkjøp av Nettbil.

Oslo Economics’ eksperter igjen anbefalt av Who’s Who Legal

Oslo Economics er stolt av å igjen bli anbefalt av Who’s Who Legal, med et sterkt team av konkurranseøkonomer også i 2023-utgaven. Vi takker våre klienter og samarbeidspartnere for den tilliten de viser til vår ekspertise innen spørsmål relatert til konkurranse, antitrust og regulering.

Oslo Economics styrker konkurranseområdet med en nyansettelse

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra konkurranse- og markedsanalyser. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Simen […]

Hvordan gjøre strømmarkedet mer oversiktlig for folk?

Mange forbrukere opplever sluttbrukermarkedet for strøm som uoversiktlig, og enkelte har inngått ugunstige og tidvis kostbare avtaler. Oslo Economics har på vegne av Barne- og familiedepartementet vurdert konsekvenser av en rekke foreslåtte tiltak for å forbedre forbrukervennligheten i sluttbrukermarkedet for strøm.

Hvor stort er bredbåndsbehovet til norske husholdninger og bedrifter i 2030?

Vi har på oppdrag for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) analysert norske sluttbrukeres behov for bredbånd i 2030, i tillegg til hvilke teknologier som kan dekke behovet. Analysen inngår som en del av Nkoms markedsanalyse av bredbåndsmarkedet.

Melkemakt – et frokostseminar om frokostbordet vårt

Tirsdag 28. mars arrangerte Oslo Economics et frokostseminar om de konkurransefremmende tiltakene i meierimarkedet fra et konkurransefaglig perspektiv. Med oss hadde vi, i tillegg til vår egen Jostein Skaar, Jørn Rolfsen fra Landbruksdirektoratet, Beate Berrefjord fra Konkurransetilsynet, Arne Thommessen fra Forbrukerrådet og professor i konkurranserett Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.