Skipp navigasjon

Feil bredbåndsregulering kan gi varig konkurranseskade 

14.06.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Nkom har nylig utført oppdaterte analyser av konkurransen innen bredbånd (grossistmarkedet for faste aksessnett). I de foreløpige analysene har Nkom avgrenset et teknologinøytralt marked (fiber, kabel-tv og fast trådløst bredbånd). Nkom har også avgrenset 22 geografiske markeder – i flere av disse markedene har lokale bredbåndsaktører blitt utpekt som aktører med såkalt sterk markedsstilling. En slik sterk markedsstilling innebærer at Nkom kan pålegge aktørene forpliktelser om bl.a. å gi tilgang til konkurrenter i eget nett. 

På oppdrag fra Enivest har Oslo Economics utført en vurdering av Nkom sin markedsanalyse. Enivest er en bredbåndaktør som Nkom vurderer at har en sterk markedsstilling i Sunnfjord og Nordfjord-regionen i tidligere Sogn og Fjordane fylke. 

Oslo Economics’ gjennomgang viser at Nkom sin markedsavgrensning er inkonsistent. Nkom har vurdert at fast trådløst bredbånd (bredbånd levert over mobilnettet) er tilstrekkelig nært alternativ til kablede bredbåndsteknologier til at disse inngår i samme marked. Aktørene som tilbyr fast trådløst bredbånd (Telenor, Telia og Lyse Tele) tilbyr disse nasjonalt. Dersom avgrensingen av produktmarkedet og det geografiske markedet skal være konsistent, må også markedet være nasjonalt. Det er ingen holdepunkter for at det er aktører med sterk markedsstilling i et slikt nasjonalt marked. 

Vi peker også på konsekvensene av å eventuelt innføre en markedsregulering basert på et uriktig grunnlag. En regulering der aktører uten sterk markedsstilling pålegges å gi tilgang til konkurrenter i egne nett kan varige negative effekter på infrastrukturkonkurransen. Aktører som Telenor og Telia vil f.eks. ha svekkede insentiver til å investere i både fast fibertilgang og fast trådløst bredbånd basert på 5G. Dette er fordi aktører som Telenor da kan leie tilgang i lokale bredbåndsaktørers fibernett i stedet for å foreta kostbare infrastrukturinvesteringer. Videre vil de lokale fiberaktørene ha svekkede insentiver til å investere i fibernett dersom konkurrenter som Telenor vil benytte seg av disse aksessene. Konsekvensene er i så fall at forbrukerne får reduserte valgmuligheter og at konkurransen svekkes. 

Nkom bør sikre konsistens i markedsavgrensningen i tråd med etablerte konkurranserettslige prinsipper og se hen til dynamiske effekter og infrastrukturkonkurranse i utformingen av markedsreguleringen. Dersom en tilgangsregulering av lokale bredbåndsaktører skulle innføres nå, vil det innebære en vesentlig risiko for varig konkurranseskade. 

En offentlig versjon av rapporten kan leses her

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler