Skipp navigasjon

Stortinget vil forlenge konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

28.06.2024 - Konkurranse, marked og regulering

Regjeringen ville svekke de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren fra 1 juli. Men flertallet på Stortinget ville det annerledes – og vedtok den 21 juni at tiltakene forlenges. Å opprettholde, og helst forsterke disse tiltakene er i tråd med de vurderinger Oslo Economics har foretatt.

Tiltakene er nødvendig for konkurransen

Historisk har Tine vært monopolist innen meierimarkedet og Tine drar fortsatt en reke fordeler av måten melkemarkedet er organisert på. Konkurransefremmende tiltak var derfor nødvendig for etablering av Q-Meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet. De er imidlertid også nødvendige for at Tine skal fortsette å møte konkurranse – noe som beskrives i vår rapport.

Regjeringen har vedtatt å svekke de konkurransefremmende tiltakene

I 2023 vedtok regjeringen å svekke de konkurransefremmende tiltakene – i tråd med en målsetning i Hurdalsplattformen. For det første ville regjeringen redusere den spesielle kapitalgodtgjørelsen til Tines konkurrenter som får leveranser fra bønder uten eierskap i Tine. For det andre ville regjeringen avvikle distribusjonstilskuddet for flytende meieriprodukter.

Svekkelsene var i strid med de faglige rådene fra bla. Konkurransetilsynet og Landbruksdirektoratet. Særlig Konkurransetilsynet viste til at Tines konkurrenter fortsatt møter strukturelle konkurranseulemper og disse rettferdiggjorde samtlige tiltak.

Oslo Economics har vurdert at regjeringens plan særlig ville svekke Q-Meieriene – Tines viktigste konkurrent.

Regjeringens vedtak ville særlig ramme Q-Meieriene som er Tines viktigste konkurrent innen flytende meieriprodukter og den eneste som konkurrenten som har tilknyttet seg egne leverandører av melk. Oslo Economics utredet konsekvensene av regjeringens plan på oppdrag av Q-meieriene. Basert på våre vurderinger utarbeidet vi et høringsspill- som er tilgjengelig her.

Oppsummert vurderte vi at endringene ville svekke Q-Meierienes konkurransekraft på en måte som truet Q-Meierienes forretningsmodell. På kort sikt ville dette innebære høyere priser og mindre innovasjon. På lengre sikt fant vi en klar risiko for at konkurransen innen flytende meieriprodukter ville opphøre og Tine bli monopolist.

Høyre, FRP og Venstre fikk med seg SV om å videreføre tiltakene inntil konsekvensene av ny ordning for fastsettelse av pris for melk som råvare er kjent. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har lenge sett med bekymring på regjeringens plan om å svekke de konkurransefremmende tiltakene. Usikkerhet om hvordan en nylig vedtatt endring i prisfastsettelsen på melk som råvare gjorde også SV bekymret for konsekvensene av å svekke de konkurransefremmende tiltakene nå.

Resultatet var at de fire partiene sikret flertall for at den nye prismodellen må virke i ett år før et foretas endringer i de konkurransefremmende tiltakene.


Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler