Skipp navigasjon

EFTA-domstolen opphever vedtak om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte

05.04.2024 - Konkurranse, marked og regulering

I vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i juni 2022 ble det konkludert med at Bergen kommune hadde overkompensert energiselskapet Eviny for drift, vedlikehold og eierskap av gatelysinfrastruktur. Dersom det offentlige betaler mer enn normal markedspris, vil betalingen kunne være å regne som ulovlig statsstøtte.

Oslo Economics foretok økonomiske analyser av grunnlaget ESA benyttet i sitt vedtak, på oppdrag for Arntzen de Besche og Thommessen som representerte Eviny. Vedtaket bygget på en konklusjon om at et utdrag av KOSTRA-data om kostnader til gatebelysning i landets ti største kommuner kunne indikere at Eviny hadde mottatt et for høyt vederlag fra Bergen kommune og følgelig statsstøtte. Oslo Economics sin analyse viste at dette datagrunnlaget ikke var egnet til å trekke en slik konklusjon.

EFTA-domstolen opphevet i mars 2024 vedtaket fra ESA. Det fremgår klart av avgjørelsen at domstolen mener at det datagrunnlaget ESA benyttet var upålitelig og utilstrekkelig som bevis og ikke kunne underbygge en konklusjon om overkompensasjon.

Pressemelding fra EFTA-domstolen kan leses her.

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler