Skipp navigasjon

Konkurranseklagenemda har frikjent forlagene for konkurransebegrensende samarbeid

24.11.2023 - Konkurranse, marked og regulering

Oslo Economics har bistått advokatfirmaene Kvale, Thommessen og Wikborg Rein som representerte forlagene Vigmostad & Bjørke, Gyldendal og Aschehoug både under Konkurransetilsynets behandling av saken og som sakkyndig under nemndsbehandlingen. 

Konkurransetilsynet fattet endelig vedtak om overtredelsesgebyr i saken i november 2022. Samlet ble forlagene ilagt et gebyr på 545 millioner kroner. Konkurranseklagenemda har nå omgjort vedtaket og forlagene er frikjent. Dette vedtaket er endelig. Dette er første gang et vedtak fra Konkurransetilsynet om ileggelse av overtredelsesgebyr for brudd på konkurranseloven § 10 oppheves i klageinstansen 

I pressemeldingen fra nemda fremgår det at: «Konkurranseklagenemnda har i motsetning til Konkurransetilsynet ikke funnet at informasjonsdelingen gjennom abonnementet Mentor Forlag var deling av fremtidige priser, men av gjeldende/veiledende priser. Dette sammen med at informasjonen ikke var delt i en kanal som har de karakteristiske kjennetegnene til en privat kanal, det vil blant annet si at informasjonen var delt med kunder samtidig, gjør at Konkurranseklagenemnda har konkludert med at informasjonsdelingen ikke utgjør en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven §10 og EØS-avtalen artikkel 53.» 

Denne konklusjonen er helt i tråd med våre vurderinger underveis i saken. I forbindelse med behandlingene av saken i Konkurranseklagenemda fremhevet vi at Konkurransetilsynets vedtak var basert på en feilaktig økonomisk oppfatning av hvordan konkurransen mellom forlag fungerer, spesielt ved at det ble lagt til grunn at konkurransen mellom forlag om å selge bøker først skjer på utgivelsestidspunktet. Det gav opphav til en feil konklusjon fra tilsynet om at prisinformasjonen som er registrert i bokdatabasen dreier seg om fremtidige priser.   

Konkurransen skjer lenge før en bok utgis og er fysisk tilgjengelig for forbrukerne. Forlagene selger sine bøker inn til bokhandlerne, bokhandlerne gjør sine valg (markedsføring mv.) og bøkene legges ut for forhåndssalg – lenge før utgivelse. Informasjon i bokbasen om kommende utgivelser, herunder priser, er dermed nåtidige og representerer forlagenes konkurranseadferd. Å formidle informasjon om priser og annen relevant informasjon til kunder som disse trenger for å gjøre sine valg effektivt og kunne sette konkurrenter opp mot hverandre er normal konkurranseadferd som er nødvendig for at markedet skal kunne fungere effektivt. 

Konkurranseøkonomi i Oslo Economics 

Oslo Economics er et av de ledende konkurranseøkonomiske miljøene i Norden. Flere av våre medarbeidere har hatt sentrale posisjoner i Konkurransetilsynet, har forskningskompetanse på feltet og er på Global Competition Reviews oversikt over verdens fremste konkurranseøkonomer. 

Oslo Economics tilbyr konkurranseøkonomiske utredninger, markedsanalyser og annen generell bistand innen konkurranse- og reguleringsøkonomi. Vi har spesifikk ekspertise på blant annet markedsanalyser, sektorspesifikke reguleringer, offentlig anskaffelser og statsstøtte. Vi har lang erfaring i å bistå kunder i møte med konkurranse- og sektormyndigheter, samt oppdrag som ekspertvitne i rettslige prosesser. 

Les mer om våre tjenester knyttet til konkurranseøkonomi her

Kontakt
Jostein Skaar
Jostein Skaar
Relevante artikler