Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Hva betyr avgifter for kjøp og bruk av bil?

Avgiftssystemet på personbiler har vært innrettet for å øke andelen nullutslippskjøretøy fremfor fossilbiler for å nå Norges klimamål. I dag består nesten hele nybilsalget av nullutslippsbiler, og statens inntekter fra bilavgifter er fallende. Hvordan vil ulike avgiftsendringer påvirke mulighetene for å oppfylle utslippsmålene i transportsektoren?

Trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en omfattende lukket statlig skytjeneste

Oslo Economics har i samarbeid med PROMIS og Systra gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen Nasjonal Skytjeneste, utarbeidet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Det sentrale spørsmålet i utredningen er hvordan Norge kan sikre effektiv og sikker lagring av beskyttelsesverdig data i statsforvaltningen ved bruk av skyteknologi.

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket. Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten.

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Les om de ulike arrangementene her.

Oslo Economics bidrar med ny kunnskap på migrenefeltet

Oslo Economics har jobbet med migrenefeltet i lang tid. I 2023 har vi på oppdrag fra Hodepine Norge skrevet en rapport om hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud. Funnene presenteres på Arendalsuka.

Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser kan oppstå ved innføring av en tredje juridisk kjønnskategori?

Vi har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av tiltak for å fremme anerkjennelse av kjønnsidentitet, herunder innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Analysen ser på tre ulike tiltak, sammenlignet med dagens situasjon og forventet utvikling i fravær av nye tiltak.

Hva taler for og mot elektronisk stemmegivning?

I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. Vår rapport gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av elektronisk stemmegiving som grunnlag for å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader opp mot hverandre.

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.

Hvordan kan man bedre verdsette virkninger i vernesaker?

Områdevern er et viktig redskap for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper. Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av områder som kan vernes. Vi har utarbeidet en generell metode som Miljødirektoratet kan bruke for å verdsette virkninger i vernesaker.

Kan offentlige anskaffelser brukes for å fremme grønn sjøtransport av innsatsfaktorer?

Vi har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om omfanget av offentlige anskaffelser hvor sjøtransport inngår som en del av verdikjeden, og hvilke muligheter det er for å stille krav til grønnere sjøtransport i disse anskaffelsene.

Hva gjør norske kommuner for å måle friluftsaktivitet og bruk av friluftsområder?

Fysisk aktivitet og nærvær i naturen har store helsegevinster, både fysisk og psykisk. Vi har kartlagt hvordan kommuner måler dette.