Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.

Hvordan kan man bedre verdsette virkninger i vernesaker?

Områdevern er et viktig redskap for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper. Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av områder som kan vernes. Vi har utarbeidet en generell metode som Miljødirektoratet kan bruke for å verdsette virkninger i vernesaker.

Kan offentlige anskaffelser brukes for å fremme grønn sjøtransport av innsatsfaktorer?

Vi har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om omfanget av offentlige anskaffelser hvor sjøtransport inngår som en del av verdikjeden, og hvilke muligheter det er for å stille krav til grønnere sjøtransport i disse anskaffelsene.

Hva gjør norske kommuner for å måle friluftsaktivitet og bruk av friluftsområder?

Fysisk aktivitet og nærvær i naturen har store helsegevinster, både fysisk og psykisk. Vi har kartlagt hvordan kommuner måler dette.

Forbedringspotensial i behandlingen av kolesterolsenkende legemidler

Tar pasientene medisinene som de får forskrevet, eller kan vi observere manglende etterlevelse i Norge?

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Vi har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting.

Nye beregninger av kreftkostnader i Norge

Høy arbeidsdeltakelse er avgjørende for velferdsstatens bærekraft, samtidig synes helsetjenesten i liten grad å ha bevissthet om mulighetene til og viktigheten av at flest mulig står i jobb.

Mer oppgavedeling i sykehusene kan gi bedre økonomi og tilfredshet

Oppgavedeling som innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av sykepleiere, har vist seg å både gi bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet.

Lanseringsseminar for rapport om oppgavedeling i sykehus

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fagforbundet og Delta inviterer til frokostmøte om oppgavedeling i sykehus og lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.