Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Oslo Economics har flyttet

Vi har flyttet inn i nye kontorer i Vika, bare et steinkast unna vårt forrige hjem.

Kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet 2018-2024 ligger godt an i gjennomføringen, til tross for koronapandemien

Andre statusmåling av kompetansesatsingen for det kommunale barnevernet viser at tiltakene i satsingen så langt har bidratt til økt kompetanse og bedre arbeidsformer, fagutvikling, og bedre samarbeid.

Årets summer interns har ankommet Oslo Economics 

Årets summer interns er på plass i Oslo Economics. I løpet av sommeren skal de bidra inn i en rekke av våre pågående prosjekter.

Psykiske helsetjenester og tilgang til
psykologtjenester i Norge

Oslo Economics har gjennomført en bred kartlegging av tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, lavterskeltilbud og det private tjenestetilbudet.

Strømnettutvalget: Nett i tide

Strømnettutvalget la tidligere i dag fram sin rapport «Nett i tide – om utvikling av strømnettet». Oslo Economics har tidligere i år levert fire rapporter til utvalget, som har bidratt til utvalgets arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av strømnettet.

Hvordan brukes klimagassregnskap i norske kommuner?

Sammen med Footprint skal vi kartlegge dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet for kommunene, som Miljødirektoratet har utarbeidet.

Innlegg om dagligvarer: Fylkesnes og Westgaard-Halle bør lytte til fagfolk

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Lene Westgaard-Halle (H) mangler innsikt i grunnleggende konkurranseøkonomi og hvordan konkurransen i dagligvaremarkedet fungerer.

NAV trenger andre indikatorer for å måle i hvilken grad de lykkes med å få folk i jobb

En av NAVs viktigste oppgaver er å bidra til at flere kommer i jobb. Dagens resultatindikator gir ikke et nyansert bilde av om NAV lykkes med oppgaven. Vi foreslår en ny indikator som bedre fanger opp kvaliteten ved det arbeidet som NAV gjør.

Torben Mideksa ny assosiert partner i Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Torben Mideksa velkommen som assosiert partner i Oslo Economics.

Kartlegging av NAV Arbeidslivssentres arbeid 

Vi skal kartlegge NAV Arbeidslivssentres arbeid med å tilby tjenester til virksomheter med høyt sykefravær og frafall. NAV legger betydelige ressurser i arbeidslivssentrene, og prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan de arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv. 

Oslo Economics skal kartlegge arbeidsrelevans i sykepleierutdanningene

Hvordan kan sykepleierutdanningen rigges for å ruste samfunnet for fremtidens kommunehelsetjeneste? Oslo Economics skal nå kartlegge faginnholdet og arbeidsrelevansen i norsk sykepleierutdanning, og gi råd om eventuelle endringer.

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.