Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

EFTA-domstolen opphever vedtak om tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte

Oslo Economics foretok økonomiske analyser av grunnlaget ESA benyttet i sitt vedtak, på oppdrag for Arntzen de Besche og Thommessen som representerte Eviny.

Attraktive arbeidsplasser i staten

På oppdrag for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har Oslo Economics kartlagt status, trender og utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i statlige virksomheter.

Oslo Economics har bidratt i Matsvinnutvalgets arbeid

Norge har et mål om å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. For å nå dette målet ble Matsvinnutvalget satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. Oslo Economics har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser ved utvalgets anbefalte virkemidler for halvering av Norges matsvinn.

Hva betyr avgifter for kjøp og bruk av bil?

Avgiftssystemet på personbiler har vært innrettet for å øke andelen nullutslippskjøretøy fremfor fossilbiler for å nå Norges klimamål. I dag består nesten hele nybilsalget av nullutslippsbiler, og statens inntekter fra bilavgifter er fallende. Hvordan vil ulike avgiftsendringer påvirke mulighetene for å oppfylle utslippsmålene i transportsektoren?

Trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere en omfattende lukket statlig skytjeneste

Oslo Economics har i samarbeid med PROMIS og Systra gjennomført en kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen Nasjonal Skytjeneste, utarbeidet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Det sentrale spørsmålet i utredningen er hvordan Norge kan sikre effektiv og sikker lagring av beskyttelsesverdig data i statsforvaltningen ved bruk av skyteknologi.

Dom om ulovlig statsstøtte til kommunalt treningssenter

Den 6. oktober falt en viktig dom i Eidsivating lagmannsrett. Retten kom frem til at Frogn kommune har gitt støtte til det kommunale treningssenteret på Bølgen i Drøbak på en måte som er egnet til å vri konkurransen i ineffektiv retning. Støtten er dermed i strid med statsstøtteregelverket. Oslo Economics bistod Arntzen de Besche med økonomiske analyser knyttet til den offentlige støtten.

Oslo Economics deltar på Arendalsuka

Oslo Economics deltar på flere arrangementer under årets Arendalsuka. Les om de ulike arrangementene her.

Oslo Economics bidrar med ny kunnskap på migrenefeltet

Oslo Economics har jobbet med migrenefeltet i lang tid. I 2023 har vi på oppdrag fra Hodepine Norge skrevet en rapport om hvordan personer med migrene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i dag og hvordan manglende tilgang på finansiering begrenser Hodepine Norges tilbud. Funnene presenteres på Arendalsuka.

Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser kan oppstå ved innføring av en tredje juridisk kjønnskategori?

Vi har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av tiltak for å fremme anerkjennelse av kjønnsidentitet, herunder innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Analysen ser på tre ulike tiltak, sammenlignet med dagens situasjon og forventet utvikling i fravær av nye tiltak.

Hva taler for og mot elektronisk stemmegivning?

I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført en kunnskapsinnhenting om elektroniske og internettbaserte løsninger for stemmegivning. Vår rapport gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag om bruk av elektronisk stemmegiving som grunnlag for å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader opp mot hverandre.

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.