Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Forbedringspotensial i behandlingen av kolesterolsenkende legemidler

Tar pasientene medisinene som de får forskrevet, eller kan vi observere manglende etterlevelse i Norge?

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Ny modell for prioriteringer mellom togavganger

Dersom to eller flere tog har ønsker å benytte samme avgang på samme linje, eksisterer det en konflikt og det må foretas en prioritering mellom togene. Vi har utarbeidet et modellverktøy som skal benyttes til å foreta prioriteringer basert på samfunnsøkonomisk verdsetting.

Nye beregninger av kreftkostnader i Norge

Høy arbeidsdeltakelse er avgjørende for velferdsstatens bærekraft, samtidig synes helsetjenesten i liten grad å ha bevissthet om mulighetene til og viktigheten av at flest mulig står i jobb.

Mer oppgavedeling i sykehusene kan gi bedre økonomi og tilfredshet

Oppgavedeling som innebærer at helsefagarbeidere får opplæring i oppgaver som tidligere i hovedsak ble utført av sykepleiere, har vist seg å både gi bedre utnyttelse av personell og økt jobbtilfredshet.

Lanseringsseminar for rapport om oppgavedeling i sykehus

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Fagforbundet og Delta inviterer til frokostmøte om oppgavedeling i sykehus og lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Segmenter i persontrafikk og godstrafikk på norsk jernbane

Vi har gjennomgått de ulike delmarkedene innen persontransport og godstransport på jernbane, i en analyse av markedssegmentering. Dette danner grunnlag for mulig økte infrastrukturavgifter i ett eller flere segmenter.

Lanseringsseminar: Kreft og arbeidsliv – Prioriterer vi riktig?

Onsdag 2. november lanseres vår rapport som ser på effektene av kreft for arbeidslivet. Rapporten tar for seg både pasientene selv, pårørende, arbeidsgivere og helsetjenesten.

Hvordan kan vi fremme materialgjenvinning og reduksjon av uorganisk farlig avfall?

Vi har gjennomført en vurdering av det eksisterende virkemiddelapparatet opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Hva er effekten av Innovasjon Norges tjenester på norske bedrifters salg og lønnsomhet?

Oslo Economics, i samarbeid med NIFU, har nylig inngått en rammeavtale om måling av effektindikatorer i Innovasjon Norges mål- og resultatstyringssystem.

Status for TT-ordningen

Mange mennesker med funksjonsnedsettelser har vanskeligheter med å benytte seg av den ordinære kollektivtrafikken. På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Oslo Economics utarbeidet en statusrapport for transportordning for funksjonshemmede (TT-ordningen) og gjennomført en evaluering av den utvidede TT-ordningen.

Fjorten nye ansatte i Oslo Economics

Oslo Economics fortsetter å vokse, og så langt i år har vi tatt imot fjorten nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter.