Skipp navigasjon

Oslo Economics har bidratt i Matsvinnutvalgets arbeid

12.01.2024 - Ressurser og bærekraft

Norge har et mål om å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. For å nå dette målet ble Matsvinnutvalget satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. Utvalget har bestått av representanter fra bransjeorganisasjoner, kommunal sektor, forskningsinstitutter og forbruker- og miljø­organisasjoner. Utvalgets mandat har vært å legge frem forslag til nye og forsterkede tiltak og virkemidler som skal sikre at Norge når målet om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. Hovedgrep som foreslås er innføring av et aktsomhetskrav og styrking av bransjeavtalen som treffer både private og offentlige virksomheter. Dette vil fordre at virksomhetene gjør risikovurderinger og iverksetter skreddersydde tiltak for å unngå matsvinn i egen virksomhet og på tvers av verdikjeden, inkludert ut mot forbruker. Oslo Economics har vurdert de økonomiske og administrative konsekvensene ved de anbefalte virkemidlene.

Produksjon og transport av mat, samt behandling av matavfall, medfører utslipp og ressursbruk i form av blant annet areal og vann. Redusert matsvinn legger dermed til rette for reduserte utslipp og mer effektiv ressursbruk. Den største andelen av matsvinnet oppstår i dag i husholdningene. Produsenter, grossister og detaljister har sterke økonomiske insentiver til å redusere matsvinn som oppstår i egen virksomhet, men få insentiver til å bidra til redusert matsvinn hos forbrukere som vil føre til redusert salg og omsetning. For å redusere matsvinn i betydelig grad, må det også iverksettes tiltak som reduserer matsvinn på forbrukerleddet. Det vil isåfall kunne gjøre at forbrukere også kjøper mindre mat og dermed får reduserte kostnader til mat. Redusert omsetning for dagligvarebutikker og leverandører vil redusere profitten hos disse aktørene. Redusert matsvinn vil også redusere muligheten for produksjonen av biogass, som bruker matavfall som innsatsfaktor.

Forslaget til innføring av et lovfestet aktsomhetskrav vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for virksomheter som pålegges plikter gjennom kravet. Disse er forventet å variere på tvers av næringer, og basert på virksomhetens størrelse og modenhet i arbeidet med å forebygge matsvinn. Om lag 120 000 virksomheter vil omfattes av kravet dersom det ikke settes en nedre grense for hvilke virksomheter som skal omfattes. Av disse anslås i underkant av 70 prosent å være svært små og ha under ti ansatte.

Matsvinnutvalgets rapport kan leses her.

Kontakt
Ragnhild Haugli Bråten
Ragnhild Haugli Bråten
Relevante artikler