Skipp navigasjon

Solveig Borkenhagen

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

Arbeidet med å styrke fastlegetjenesten er godt i gang, men evalueringen viser at det fortsatt er betydelige rekrutteringsutfordringer og behov for å utvikle fastlegeordningen.

Hvordan påvirker det videregående elever i Nordland å bo på hybel?  

Oslo Economics skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om hybelboere i Nordland.

Aktive eierkommuner kan gi høyere sysselsetting

Kommunene kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet gjennom en mer aktiv og strategisk eierskapsutøvelse over arbeidsmarkedsbedriftene.

Midtveisevaluering av støtten til Riksrevisjonen i Sør-Sudan

Oslo Economics gjennomfører en midtveisevaluaring av støtten som er gitt til Riksrevisjonen i Sør-Sudan (NAC) gjennom Strategic Change Project 2020-2025.

Oslo Economics evaluerer tilskuddsordning for Nasjonalt bo- og støttetilbud

Formålet med bo- og støttetilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig.

Kartlegging av erfaringer med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus

En ny oppgavedeling mellom ulike profesjoner i helse- og omsorgssektoren kan bidra til mer effektiv tjeneste og dermed møte bemanningsbehovene.

Bidrar tilskuddsordningene for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs til en kompetanseoverføring fra sjø til land?

Oslo Economics har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kartlagt overgangen fra sjø til land, og vurdert i hvilken grad tilskuddsordningene bidrar til kompetanseoverføring.

Due diligence av Institutt for energiteknikk sin nukleære virksomhet

Staten skal overta ansvaret for opprydding av norsk atomavfall fra IFEs fire nedstengte atomreaktorer. Sammen med CMS Kluge skal vi gjennomføre en due diligence av IFEs nukleære virksomhet.

Digital hjemmeoppfølging som verktøy for bedre samhandling mellom sykehus og kommune

Mange pasienter på sykehus er for dårlige til å starte opp eller ta stilling til en ny tjeneste som digital hjemmeoppfølging, men det er også et skifte i innstillingen hos helsepersonell der flere er mer positive til digital hjemmeoppfølging og samhandling på tvers av tjenestenivåer.

Oslo Economics har utredet behovet for en særlig organisering og tolkeformidling i offentlig sektor

1. januar trådte tolkeloven i kraft. I en ny rapport har vi identifisert og vurdert mulige tiltak rettet mot organisering, bruk av fjerntolking og tolkeformidling.

Oslo Economics styrker energiområdet med to nyansettelser

Oslo Economics har lang og bred erfaring fra ulike deler av energisektoren. Nå styrker vi kompetansen ytterligere med ansettelse av Carl-Petter Haugland og Ingunn Gotland Roll.

Oslo Economics har evaluert utprøving av digital hjemmeoppfølging

Vi har vurdert at digital hjemmeoppfølging er en tjeneste med et stort potensial som kan tilpasses mange formål og brukergrupper.