Skipp navigasjon

Hva taler for og mot elektronisk stemmegivning?

05.05.2023 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Valglovutvalget i 2020 konkluderte med at teknologien ikke er sikker nok til å innføre elektronisk stemming ved stortingsvalg og lokalvalg i Norge på daværende tidspunkt. På bakgrunn av dette har regjeringen i forslag til ny valglov ikke foreslått å innføre elektronisk stemming.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ønsket mer kunnskap om elektronisk og internettbasert stemming for å kunne gjøre gode vurderinger om muligheter og risikoer forbundet med å stemme elektronisk ved valg. På oppdrag for KDD har Oslo Economics, i samarbeid med Norsk Regnesentral, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å veie muligheter, risikoer, gevinster og kostnader ved ulike løsninger for elektronisk stemming opp mot hverandre.

Oppdraget omfatter en helhetlig studie av relevante forhold knyttet til elektronisk og internettbasert stemming. Kunnskapsinnhentingen omfatter ulike løsninger for elektronisk stemming som kan benyttes enten i valglokaler eller til å stemme over internett ved valg til folkevalgte forsamlinger. Rapporten analyserer i hvilken grad de ulike løsningene oppfyller kriterier for sikkerhet, transparens og etterprøvbarhet og brukervennlighet og inkludering. I rapporten gjøres det også en vurdering av ressursbruk. For å ha et sammenligningsgrunnlag er også dagens papirbaserte system tatt med i analysene.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler