Skipp navigasjon

Oslo Economics skal utrede framtiden for Kystruten

14.05.2024 - Samferdsel

Kystruten mellom Bergen og Kirkenes har vært en livsnerve for samfunn langs kysten siden oppstarten i 1893. Rutedriften er i dag anbudsutsatt og driftes av Hurtigruten med 7 skip og Havila Kystruten med 4 skip. Det skal lyses ut ny kontrakt for rutedriften fra 2030, og i den forbindelse har Oslo Economics fått i oppdrag å utrede flere sider ved kystrutevirksomheten. Vi skal undersøke hvilket transportbehov for passasjerer og gods det er på strekningen, hvilke miljøkonsekvenser virksomheten har og potensialet for å skjerpe miljøkravene i det nye anbudet.

Samferdselsdepartementet har annonsert oppdraget i en pressemelding, hvor samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttaler:

«– Vi trenger mer kunnskap om det grunnleggende transportbehovet langs kysten, og hvordan dette kan dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte. Målet er å få en best mulig transporttjeneste for folk langs kysten»

Kystruten har anløp ved 34 steder, og transporterer ulike passasjergrupper og typer gods på strekningen. Attraktiviteten og merkevareverdien Kystruten har for reiseliv er med på å støtte opp under transporttilbudet, men tjenestekjøpet som setter krav til anløpssteder er igjen med på å gjøre Kystruten til en attraktiv og unik reiseopplevelse, slik at reiseliv og nyttetransport går hånd i hånd. I oppdraget vil vi gjøre en omfattende informasjonsinnhenting gjennom intervjuer og statistikk, for å etablere et best mulig beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med utviklingen av Kystruten.

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler