Skipp navigasjon

Evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm

23.05.2024 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har, på vegne av Nordisk Energiforskning, gjennomført en evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. Bakgrunnen for prosjektet var den europeiske energikrisen forårsaket av krigen i Ukraina som resulterte i et prissjokk for forbrukere i de nordiske landene og påvirket markedsaktørenes økonomiske situasjon og evne til å prissikre seg. I lys av energikrisen har vi evaluert hvor godt de nordiske sluttbrukermarkedene fungerer, inkludert en analyse av regelverk, konkurranselandskapet, samt kundebevissthet- og tilfredshet.

Evalueringen trekker frem tre utfordringer for både strømleverandører og forbrukere i sluttbrukermarkedet for strøm. Hovedutfordringene for strømleverandørene er mangelen på likviditet i de finansielle markedene (NASDAQ), utfordringer knyttet til asymmetrisk informasjon, og utfordringer knyttet til enkelte reguleringer som kan hindre innovasjon i markedet. For forbrukerne viser evalueringen at de største utfordringene er knyttet til asymmetrisk informasjon, mangel på visse kontraktstyper og i enkelt tilfeller for dårlig forbrukerbeskyttelse. Hvor stor utfordringene er varierer mellom de nordiske landene.

I rapporten presenterer vi en rekke anbefalinger som adresserer de utfordringene som er belyst for strømleverandører og sluttbrukere. Anbefalingene er knyttet til reguleringer og håndheving av disse, hvordan og hvilken informasjon som gis til kunder, og utviklingen av et funksjonelt finansielt marked for strøm. 

Du kan lese rapporten her

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler