Skipp navigasjon

Aktuelt

Bli kjent med Oslo Economics gjennom et sommerinternship i våre nye lokaler i Bergen

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? 21. mars er det offisiell åpning av Oslo Economics’ nye lokaler på Torgalmenningen i Bergen! I forbindelse med kontoråpningen søker vi etter kandidater til sommerinternships ved det nye Bergenskontoret. Som intern i Oslo Economics vil du få mulighet til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger. Frist for å søke internship er 14. april.

Siste rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT) er levert

Oslo Economics har, i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT og Universitetet i Oslo, levert sist rapport i følgeevalueringen av utprøvingen med primærhelseteam (PHT).

Ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde 

Oslo Economics har gjennomført en ringvirkningsanalyse av Høgskolen i Molde, med sine respektive campus i Molde og Kristiansund. Gjennom arbeidet har vi blant annet analysert høgskolens betydning for region Møre og Romsdal og kartlagt hvordan høgskolen påvirker og selv påvirkes av samfunnsutviklingen i regionen.

Hva slags aktiviteter og oppfølging får sosialhjelpsmottakere ved NAV-kontoret?

Mange kommuner har gode og brede oppfølgings- og aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere. Samtidig er det mange kommuner som har ingen eller lite hensiktsmessige kommunale aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere, hvilket tyder på at unge
sosialhjelpsmottakere ikke får den arbeidsrettede bistanden fra NAV som de har krav på.

Kompensasjon for prisvekst til ideelle aktører 

Oslo kommune har variasjon i vilkårene for prisjustering i avtaler med ideelle aktører, og gir dem til dels andre vilkår enn egne kommunale aktører. Ulikt tidspunkt for innslagspunkt og faktor for prisjustering gir økonomisk tap for de ideelle aktørene sammenlignet med betingelsene til kommunale aktører. Oslo Economics la frem ny rapport på Virkes frokostmøte den 19. januar. 

Hvordan har prøveordningen med innstegsstillinger i akademia fungert og hva kan bli bedre?

Innstegsstillinger skulle bidra til mer forutsigbare og attraktive karriereordninger i den internasjonale kampen om unge forskere.
Oslo Economics har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet gjennomført en evaluering av prøveordningen med ansettelse på innstegsvilkår i universitets- og høyskolesektoren.

I hvilken grad blir muslimer diskriminert i arbeidslivet, og hva kan bidra til å redusere diskrimineringen?

Oppdraget har kartlagt omfanget, innholdet og konsekvensene av diskriminering av muslimer i arbeidslivet, og identifisert mulige tiltak som bidra til å redusere diskrimineringen.

Oslo Economics har evaluert refusjonsordningen for spillolje  

Oslo Economics har i samarbeid med Mepex gjennomført en evaluering av refusjonsordningen for spillolje på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet med evalueringen har vært å belyse effekter av ordningen på innsamlingen av spillolje, og om det er behov for justeringer i ordningen.  

Oslo Economics har bidratt i Matsvinnutvalgets arbeid

Norge har et mål om å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. For å nå dette målet ble Matsvinnutvalget satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. Oslo Economics har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser ved utvalgets anbefalte virkemidler for halvering av Norges matsvinn.

Evaluering av pilot med kvitteringsordning ved personkontroll

I perioden fra 5. desember 2022 til 3. september 2023 ble det gjennomført en pilot i Oslo sentrum hvor politiet, ved personkontroller, ga en kvittering som bekreftelse på kontrollen. Oslo Economics har i samarbeid med NIBR ved OsloMet evaluert piloten på oppdrag fra Politidirektoratet.

Rammeavtale om analyser av statsstøttesaker med generaldirektoratet for konkurranse i EU-kommisjonen

Oslo Economics har, i samarbeid med advokatfirmaet Schjødt, inngått nok en rammeavtale med Generaldirektoratet for Konkurranse (DG Competition) i EU-kommisjonen. I denne rammeavtalen vil vi bistå Kommisjonens arbeid i statsstøttesaker. Dette inkluderer analyser av ulike type transaksjoner som involverer offentlige midler, for eksempel offentlige investeringer, lån, garantier og salg av eiendeler.

Evaluering av tilskudd til AFT/VTA

Oslo Economics har evaluert tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Vi har vurdert konsekvenser av ulike tilpasninger av tilskuddssatsene. Vi finner få tegn til systematisk over- eller underfinansiering av tiltaksarrangørene.