Skipp navigasjon

Aktuelt

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Høyesterett tillater Schibsteds kjøp av Nettbil

I forrige uke kom Høyesterett til beslutningen om å tillate en sammenslåing av Schibsted og Nettbil. Sentralt i avgjørelsen var spørsmålet om markedsavgrensning, altså om Nettbil og Schibsted, gjennom Finn.no, konkurrerer i samme relevante marked.

Hvordan lage gode beslutningsunderlag for investeringer i strømnettet?

Det er behov for en sektorveileder for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i strømnettet, med formål å blant annet heve kvaliteten på nettselskapenes samfunnsøkonomiske analyser og gi økt etterprøvbarhet og transparens. Oslo Economics skal bistå NVE i arbeidet med en slik sektorveileder.

Bidrag til Apoteklovutvalgets utredning

Oslo Economics har bidratt med en prisundersøkelse for beslutningsgrunnlaget til Apoteklovutvalgets nylig fremlagte utredning om hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes. For øvrig inngår to av våre rapporter på apotek- og legemiddelområdet i kunnskapsgrunnlaget.

OECD cancer country profile Norway 2023

OECDs landprofil om kreft i Norge

OECDs landprofiler om kreft peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling. På oppdrag fra OECD har Christoffer Bugge i Oslo Economics utarbeidet landprofilen om kreft i Norge.

Ledige stillinger i 2023

Oslo Economics er i vekst, og vi vil gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Bidrar primærhelseteam til bedre oppfølging av pasienter ved legekontor?

Siden april 2018, har flere legekontor i Norge deltatt i et pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT) og alternative finansieringsformer. Foreløpige funn viser at at de fleste legekontorene opplever at PHT bidrar til nye måter å løse utfordringer på og at de fleste pasientene ved disse legekontorene ønsker å følges opp av en sykepleier.

Bidrag til Helsekommisjonens utredning

I løpet av de siste årene har Oslo Economics utarbeidet en rekke rapporter om bemanningsutfordringer i helse- og omsorgssektoren i Norge. Flere av disse rapportene inngår nå i kunnskapsgrunnlaget i Helsepersonellkommisjonens utredning, som ble lagt frem denne uken.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.

Hvor viktig har Husbankens tilskudd til utleieboliger vært for vanskeligstilte på boligmarkedet?

Siden 1994 har tilskudd til utleieboliger vært blant de viktigste virkemidlene i kommunenes arbeid med å framskaffe boliger til utsatte grupper. Vi skal evaluere i hvilken grad tilskuddet i perioden 2011-2022 har bidratt til å øke tilbudet av egnede utleieboliger for vanskeligstilte.

Vanskelig for enslige forsørgere å etablere seg på boligmarkedet

I en ny rapport utarbeidet for Kommunal- og distriktsdepartementet viser vi at enslige forsørgere kommer dårligere ut enn andre husstandstyper på boligmarkedet på flere områder.

Gjennomgang av den organiserte lostjenesten

Den organiserte lostjenesten har vært en av bærebjelkene for å sikre trygge farleder og innseilinger langs norskekysten i mer enn 300 år. Vi skal evaluere to aspekter ved tjenesten for å bidra til ny kunnskap om hvordan den kan drives effektivt og med høy kvalitet.