Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm

Oslo Economics har, på vegne av Nordisk Energiforskning, gjennomført en evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. I rapporten presenterer vi en rekke anbefalinger som adresserer de utfordringene som er belyst for strømleverandører og sluttbrukere.

Statlige virksomheter trenger mer informasjon om eget klima- og miljøavtrykk

De sentrale partene i staten er enige om at hvis Norge skal nå FNs bærekraftsmål, må staten gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra med å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. Oslo Economics har, på oppdrag for de sentrale partene i staten, undersøkt hvordan de lokale partene i statlige virksomheter samarbeider om å redusere virksomhetenes klima- og miljøavtrykk.

Auksjonsløsning for tildeling av differansekontrakter kan fremskynde investeringer i CO2-håndtering og industriell karbonfjerning

CO2– håndtering ved eksisterende punktutslipp i industri og på avfalls­forbrenningsanlegg, og fangst og lagring av CO2 fra omgivelsesluft (DACCS) er […]

Oslo Economics har bidratt i Matsvinnutvalgets arbeid

Norge har et mål om å halvere matsvinnet fra 2015 til 2030. For å nå dette målet ble Matsvinnutvalget satt ned av klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren i februar 2023. Oslo Economics har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser ved utvalgets anbefalte virkemidler for halvering av Norges matsvinn.

Havvindprosjekter for NVE: Analyser av virkninger for fiskeri og havbruk

Oslo Economics er tildelt to betydningsfulle oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat. Det ene oppdraget er en fagutredning av virkningene havvind har for fiskeri og det andre er en fagutredning av konsekvensene for havbruk til havs.

Evaluering av jegerprøveordningen

På oppdrag for Miljødirektoratet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av jegerprøveordningen. Formålet med evalueringen har vært å belyse om ordningen er hensiktsmessig innrettet sett opp mot ordningens formål, samt andre samfunnsmål som kan berøres av ordningen.

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?  Olje- og energidepartementet har gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre.

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Hvordan står det til med Norges omstillingsevne?

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

Omstillingsbarometeret gir mål på Norges evne til bærekraftig omstilling

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

iStock 1340022435

Hvilke virkemidler bør staten bruke for å bygge opp verdikjeder for hydrogen i Norge?

Regjeringen har et mål om å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen i Norge, med hydrogenproduksjon til innenlandsk bruk og til samfunnsøkonomisk lønnsom eksport. Oslo Economics har i samarbeid med SINTEF, Greensight og NTNU utredet verdikjeder for hydrogen i Norge.

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]