Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Hvordan lage gode beslutningsunderlag for investeringer i strømnettet?

Det er behov for en sektorveileder for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i strømnettet, med formål å blant annet heve kvaliteten på nettselskapenes samfunnsøkonomiske analyser og gi økt etterprøvbarhet og transparens. Oslo Economics skal bistå NVE i arbeidet med en slik sektorveileder.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.

Hvordan kan man bedre verdsette virkninger i vernesaker?

Områdevern er et viktig redskap for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper. Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av områder som kan vernes. Vi har utarbeidet en generell metode som Miljødirektoratet kan bruke for å verdsette virkninger i vernesaker.

Hva gjør norske kommuner for å måle friluftsaktivitet og bruk av friluftsområder?

Fysisk aktivitet og nærvær i naturen har store helsegevinster, både fysisk og psykisk. Vi har kartlagt hvordan kommuner måler dette.

Hvordan få bedre samarbeid om bevaring av kulturmiljøer?

Å få til et godt samarbeid av etater, virkemidler og interessenter er viktig på mange områder i samfunnet. Vi skal bistå Riksantikvaren i deres arbeid med utarbeidelsen av strategier for samarbeid om bevaring av kulturmiljøer.

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Nye investeringer på 2,3 milliarder ved Troll forskningsstasjon er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Troll forskningsstasjon er i dårlig stand, og det er usikkert hvor lenge driften ved Troll vi være forsvarlig. Hvordan bør Norges forskningsstasjon i Antarktis utformes, og hvilke oppgraderinger er nødvendige for å kunne fortsette forsvarlig drift i fremtiden?

Hvordan kan vi fremme materialgjenvinning og reduksjon av uorganisk farlig avfall?

Vi har gjennomført en vurdering av det eksisterende virkemiddelapparatet opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Miljødirektoratet om sirkulærøkonomi

Oslo Economics, som en del av en konstellasjon under ledelse av Mepex Consult, inngikk i vår en rammeavtale med Miljødirektoratet om bistand innen sirkulærøkonomi og avfall.

Kan offentlige innkjøp bidra til en grønnere skipsfart?

Kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til økt grønn konkurransekraft innen skipsfarten og dermed reduserte klimautslipp? Det skal Oslo Economics, i samarbeid med Transportutvikling AS, bistå Miljødirektoratet mfl. med å svare på.