Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Hvordan få bedre samarbeid om bevaring av kulturmiljøer?

Å få til et godt samarbeid av etater, virkemidler og interessenter er viktig på mange områder i samfunnet. Vi skal bistå Riksantikvaren i deres arbeid med utarbeidelsen av strategier for samarbeid om bevaring av kulturmiljøer.

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.

Nye investeringer på 2,3 milliarder ved Troll forskningsstasjon er samfunnsøkonomisk lønnsomt

Troll forskningsstasjon er i dårlig stand, og det er usikkert hvor lenge driften ved Troll vi være forsvarlig. Hvordan bør Norges forskningsstasjon i Antarktis utformes, og hvilke oppgraderinger er nødvendige for å kunne fortsette forsvarlig drift i fremtiden?

Hvordan kan vi fremme materialgjenvinning og reduksjon av uorganisk farlig avfall?

Vi har gjennomført en vurdering av det eksisterende virkemiddelapparatet opp mot mål om reduksjon og økt materialgjenvinning av uorganisk farlig avfall.

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Miljødirektoratet om sirkulærøkonomi

Oslo Economics, som en del av en konstellasjon under ledelse av Mepex Consult, inngikk i vår en rammeavtale med Miljødirektoratet om bistand innen sirkulærøkonomi og avfall.

Kan offentlige innkjøp bidra til en grønnere skipsfart?

Kan det offentlige bruke sin innkjøpsmakt for å bidra til økt grønn konkurransekraft innen skipsfarten og dermed reduserte klimautslipp? Det skal Oslo Economics, i samarbeid med Transportutvikling AS, bistå Miljødirektoratet mfl. med å svare på.

Strømnettutvalget: Nett i tide

Strømnettutvalget la tidligere i dag fram sin rapport «Nett i tide – om utvikling av strømnettet». Oslo Economics har tidligere i år levert fire rapporter til utvalget, som har bidratt til utvalgets arbeid med å vurdere fremtidig utvikling av strømnettet.

Hvordan brukes klimagassregnskap i norske kommuner?

Sammen med Footprint skal vi kartlegge dagens bruk og nytte av klimagassregnskapet for kommunene, som Miljødirektoratet har utarbeidet.

Torben Mideksa ny assosiert partner i Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Torben Mideksa velkommen som assosiert partner i Oslo Economics.

Norge kan lære av Tysklands energistøtte

Medarbeidere Svend Boye og Elias Braunfels har skrevet et debattinnlegg i DN hvor de argumenterer for at norske myndigheter bør se til en viktig del Tysklands nylig innførte energistøttepakke, kalt «Energiepauschale», for inspirasjon, og tilpasse denne til norske behov.

Økte kostnader for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

I siste supplerende kvalitetssikring (KS2) av CO2-fangst hos Fortum Oslo Varme anslår vi en en økning av styringsramme og kostnadsramme med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner sammenlignet med kvalitetssikringen (KS2) i 2020.

Hvilke støttesystem er best egnet for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge?

Vi har funnet at differansekontrakter (produksjonsstøtte) er et mer kostnadseffektivt virkemiddel enn investeringsstøtte for å fremme utbygging av flytende havvind i Norge.