Skipp navigasjon

Ressurser og bærekraft

Vil du bidra i Oslo Economics’ arbeid med utredning av energi-, klima- og miljøspørsmål?

Samfunnet står overfor et stort omstillingsbehov for å redusere klimautslipp, ivareta natur og ressursgrunnlag og samtidig opprettholde mulighet for verdiskaping og velferd for befolkningen. Oslo Economics bidrar med beslutningsunderlag og belyser de viktige avveiningene myndighetene står overfor i disse viktige spørsmålene.

Hvordan står det til med Norges omstillingsevne?

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

Omstillingsbarometeret gir mål på Norges evne til bærekraftig omstilling

Oslo Economics har inngått et samarbeid med Abelia om å videreutvikle og utgi Omstillingsbarometeret for 2023. Formålet med Omstillingsbarometeret er å måle Norges evne til bærekraftig omstilling relativt til andre land.

iStock 1340022435

Hvilke virkemidler bør staten bruke for å bygge opp verdikjeder for hydrogen i Norge?

Regjeringen har et mål om å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen i Norge, med hydrogenproduksjon til innenlandsk bruk og til samfunnsøkonomisk lønnsom eksport. Oslo Economics har i samarbeid med SINTEF, Greensight og NTNU utredet verdikjeder for hydrogen i Norge.

Hvor sårbar er Norge for kriser i globale forsyningskjeder?

Gjennom de siste tiårene har markedene for varer og tjenester utviklet seg i retning av globaliserte og internasjonale verdi- og […]

Hvordan er det gunstig å organisere et nytt hurtigbåttilbud i Innlandet? 

Innlandet fylkeskommune, sammen med Hamar og Gjøvik kommune ønsker å realisere en utslippsfri hurtigbåt på Mjøsa. Det har tidligere blitt gjennomført en mulighetsstudie og en virkningsanalyse, og nå skal Oslo Economics utrede hvordan et mulig samband bør organiseres.

Hvordan lage gode beslutningsunderlag for investeringer i strømnettet?

Det er behov for en sektorveileder for samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i strømnettet, med formål å blant annet heve kvaliteten på nettselskapenes samfunnsøkonomiske analyser og gi økt etterprøvbarhet og transparens. Oslo Economics skal bistå NVE i arbeidet med en slik sektorveileder.

Hva påvirker fremtidig kraftforbruk i industrien?

Hvor mye forbruket i industrien vil øke er avhengig blant annet av hvor mye ny industri som etableres og hvordan eksisterende industri utvikles. Dette vil også være avgjørende for behovet for investeringer i nett og kraftproduksjon.

Hvordan kan man bedre verdsette virkninger i vernesaker?

Områdevern er et viktig redskap for å bevare mangfoldet i norsk natur og motvirke utrydning av truede arter og naturtyper. Miljødirektoratet gjør løpende vurderinger av områder som kan vernes. Vi har utarbeidet en generell metode som Miljødirektoratet kan bruke for å verdsette virkninger i vernesaker.

Hva gjør norske kommuner for å måle friluftsaktivitet og bruk av friluftsområder?

Fysisk aktivitet og nærvær i naturen har store helsegevinster, både fysisk og psykisk. Vi har kartlagt hvordan kommuner måler dette.

Hvordan få bedre samarbeid om bevaring av kulturmiljøer?

Å få til et godt samarbeid av etater, virkemidler og interessenter er viktig på mange områder i samfunnet. Vi skal bistå Riksantikvaren i deres arbeid med utarbeidelsen av strategier for samarbeid om bevaring av kulturmiljøer.

Hvilken nøkkelkompetanse trengs i det grønne skiftet?

Det grønne skiftet vil innebære store endringer for både etablerte og nye bransjer. Den ønskede utviklingen er betinget av tilgang på nødvendig kompetanse og kunnskap. Hvis disse ressursene blir mangelvare, kan det forsinke det grønne skiftet, og svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping.