Skipp navigasjon

Areal og miljøvirkninger av kraftledningen Hamang- Bærum- Smestad

22.11.2023 - Uncategorized @no

Hva er areal- og miljøvirkninger av kabel i bakken sammenlignet med ny luftledning ved oppgradering av kraftforbindelsen fra Bærum og inn til Oslo vest?

Som en del av Statnetts planer om å oppgradere nettet inn til Oslo, ble det i 2019 søkt konsesjon om en ny forbindelse på strekningen Hamang-Bærum-Smestad. Forbrukervekst i Oslo og tilstanden på dagens ledning er bakgrunn for behovet for en ny forbindelse. NVE ga i 2021 Statnett konsesjon til å bygge strekningen som luftledning. Dette vedtaket er påklagd til Olje- og energidepartementet (OED), som nå behandler saken.  

Som en del av klagebehandlingen, har OED gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere areal- og miljøvirkningene i de to alternativene for ny forbindelse, og prissette virkingene så langt det lar seg gjøre. Formålet med analysen har vært å gjøre en sammenlikning av de to tiltaksalternativene med etablering av ny luftledning eller kabel. Oppdraget omfatter kun areal- og miljøvirkninger, og vi har ikke sett på andre virkninger som for eksempel investeringskostnader.  

Oslo Economics finner positive areal- og miljøvirkninger på 1,4 milliarder kroner ved å legge kraftledningen langs strekningen Hamang-Bærum-Smestad som kabel framfor å bygge ny luftledning. I tillegg genereres noen positive ikke-prissatte virkninger, for eksempel knyttet til naturarv, og visuelle virkninger, samt en positiv opsjonsverdi. Vi har kun vurdert areal- og miljøvirkningene i de to alternativene, og ikke andre virkninger som for eksempel investeringskostnader. 

Det er liten praksis for prissetting av frigjort areal og nærføringseffekter i samfunnsøkonomiske analyser av kraftledningstiltak. Vi mener likevel det er tilstrekkelig grunnlag for å gi kroneanslag på verdier av virkningene, og at dette kan gi verdifull informasjon om virkningenes størrelsesorden sett opp mot merkostnadene ved kabel. Analysen hviler imidlertid på noen sentrale antakelser som gir opphav til usikkerhet i anslagene.  

I kabelalternativet finner vi positive virkninger av at arealer frigjøres på 966 millioner kroner og reduserte nærføringseffekter på 427 millioner, sammenliknet med et alternativ med ny luftledning. Nærføringseffektene omfatter alle ulemper beboere og de som oppholder seg nær ledningen opplever, inkludert visuelle virkninger, støy og bekymring for negative helseeffekter av kraftledningen. I tillegg kommer enkelte miljøvirkninger som oppstår for flere enn de som bor nære – viktigst er visuelle virkninger og påvirkning på natur- og kulturarv. Det er stor usikkerhet i denne kroneverdien, og den kan både være lavere og høyere. I tillegg har kabelalternativet andre positive nyttevirkninger sammenlignet med ny luftledning, som vi ikke har tallfestet. Kabling gir for eksempel mulighet for mer effektiv og verdifull arealbruk over tid.  

Vår rapport er nå overlevert til OED, som vil ta dette med i sin endelige beslutning i saken, sett opp mot oppdaterte kostnadsanslag og eventuelle andre virkninger.  

Rapporten finner du her

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler